CHAMPCAR/CART: Zaj?mavosti z Chicaga

Tentokrát bude sbírka zajímavostí spíše statistického charakteru... Vítìz... Kenny Brack za vítìzství získal pochopitelnì 20 bodù. To mu dopomohlo k tomu, aby se stal prvním jezdcem, který letos pøekroèil ...

Tentokrát bude sbírka zajímavostí spíše statistického charakteru...

Vítìz...

Kenny Brack za vítìzství získal pochopitelnì 20 bodù. To mu dopomohlo k tomu, aby se stal prvním jezdcem, který letos pøekroèil stovku...tedy...v poètu získaných bodù...:-) Zároveò tak prodloužil svoji výteènou bilanci na krátkých oválech. Bìhem svého pùsobení v CART na mílových oválech startoval celkem šestkrát, ale nikdy nedojel hùøe než ètvrtý! Ještì lepší je bilance letošních vystoupení - 4 závody - 3 vítìzství a jedno druhé místo.

Carpentier zažívá žnì

Kanaïan Patrick Carpentier se nyní musí cítit bájeènì. 36 z celkových 51 mistrovských bodù získal bìhem posledních dvou závodù. Vítìzství v Michiganu a druhé místo zde v Chicagu je pro Carpentiera poprvé, kdy dokázal zopakovat umístìní na stupních vítìzù, za celou jeho pìtiletou kariéru.

Ani Rahalovi se nevede špatnì

Pro tým Bobbyho Rahal je letošní sezóna rekordní. Brackovo tøetí vítìzství bylo pro tým ètvrtým "záøezem", když jedním pøispìl Max Papis v Portlandu. A to je nejvyšší èíslo pro tým, jenž vznikl v roce 1992. Ale mám takový dojem, že nejsem sám, kdo si myslí, že by se klidnì ještì mohlo letos zvýšit.

Ford má nejvíce vítìzství, ale...

...ale v èele bodového hodnocení je stále Honda. Brackovo vítìzství pøineslo ...Fordu pátý triumf, Honda má zatím ètyøi a Toyota dva.

A máme to zasebou

Target GP Presented by Energizer završila nejrušnìjší èást letošní sezóny. Možná jste si to ani neuvìdomili, ale odjelo se šest závodù bìhem sedmi týdnù! Vùbec z toho asi nebyli šastní èlenové týmu Arciero-Blair, kteøí museli zrušit svoji úèast v Chicagu, protože jejich jezdec Max Wilson prostì nemìl po dvou haváriích ve dvou náledujících závodech v èem závodit! Dalším závodem je 12. sprna Miller Lite 200 na závodní trati v Mid Ohiu. Pøestávka je tedy tentokrát dlouhá 14 dní.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Max Papis , Patrick Carpentier , Max Wilson , Kenny Brack