CHAMPCAR/CART: Zaj?mavosti a post?ehy z American Memorial

By Petr Stejskal - Motorsport.com MoNunn Racing Asi nikomu nemohlo uniknout, že vozy týmu MoNunn byly v Nìmecku ve velmi dobré formì. Kanaan a Zanardi byli nejrychlejší v páteèním tréninku a také v sobotním warm-upu. Dost možná,...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

MoNunn Racing

Asi nikomu nemohlo uniknout, že vozy týmu MoNunn byly v Nìmecku ve velmi dobré formì. Kanaan a Zanardi byli nejrychlejší v páteèním tréninku a také v sobotním warm-upu. Dost možná, pokud by se mohla jet i kvalifikace, tak by se do èela dostali i zde. Kanaan již letos nìkolik výkonù na podobné úrovni pøedvedl, ale u Zanardiho to bylo letos pomìrnì nezvyklé. Alex se také poprvé od roku 1998 dostal do vedení závodu. Chtìl jsem prostì jen øíci, že to vypadalo, že se Alex znovu vrací do formy, ale teï...:-(

Kenny Brack

Získal svoje ètvrté vítìzství i vedení v šampionátu, ale také se v jedné situaci velmi dobøe pøedvedl. Bylo to v dobì, kdy pøedjíždìl o jedno kolo Bruno Junqueiru. Bruno si zøejmì pøíliš zrcátek nevšímal a Brackovi zavøel dveøe. Došlo k lehèímu kontaktu pøedních kol Švéda se zadní nápravou mladého Brazilce. To všechno v rychlosti kolem 200 mil (zhruba 320km/h)! Kennymu (eeh..vzpomnìl jsem si na SouthPark:-) zaèala zadní èást vozu tancovat z jedné strany a pøi snaze o korekci se také dostal trochu mimo tra, ale jinak tuto situaci zvládl naprosto bravurnì. Neztratil snad ani jedno místo...

Teroristické útoky v USA

Vzpomínky na teroristické útoky se prolínaly celým víkendem a CART se rozhodlo nìkolika zpùsoby vyjádøit solidaritu s lidmi, postiženými tímto terorismem. Kaplan CART Reverend Phil de Rea zaèal závod vyzváním k minutì ticha, kdy na pit lane stály vyrovnány všechny vozy a vedle každého vždy jeden nìmecký hasiè s nìmeckou vlajkou a jeden èlen týmu s americkou vlajkou. Kolem této øady vlajek také vozy pomalu projely pøi druhém zavádìcím kole.

V sobotu ráno také bylo oznámeno, že CART pøispìje na fond World Trade Centra stejnou èástkou, jaká byla pøipravena pro sobotní závod na odmìny. Standardnì se jedná o 500 000 dolarù, a to také bude hodnota pøíspìvku. Fond také podpoøila èástkou 50 000 dolarù asociace jezdcù CART.

Snad každý tým také zmìnil design svých monopostù, a tak jsme na vozech místo obvyklých sponzorských log mohli vidìt amrické vlajky nebo kresbu bíloo-modro-èervené stuhy s datém 11. záøí 2001.

Návštìvnost...

...nebyla pøi evropské premiéøe CART zase tak špatná. Mohlo to být i lepší, ale 87 689 divákù v den závodu není v porovnání napø. s letošním Michiganem vùbec špatné. Celkem se na závodní víkend pøišlo podle informací podívat 148 853 divákù. A co já vím, tak Èeská i Slovenská republika mezi nimi mìli své zastoupení:-)

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Kenny Brack