CHAMPCAR/CART: Za?al Montoya ?tok na druh? titul?

Podobnou bitvu CART již chvíli nepamatuje. Vítìzství Juana Montoyi bylo jedno z nejtìsnìjších a rozhodnotu o nìm nebylo døive než proal cílovou pásku. Druhým adeptem byl Michael Andretti, se kterým svedl Kolumbijec nádhernou...

Podobnou bitvu CART již chvíli nepamatuje. Vítìzství Juana Montoyi bylo jedno z nejtìsnìjších a rozhodnotu o nìm nebylo døive než proal cílovou pásku. Druhým adeptem byl Michael Andretti, se kterým svedl Kolumbijec nádhernou bitvu která vyvrcholila zhruba v poslední deseti kolech. V té dobì byly na sobì oba nalepení a støídali si pozici prakticky dvakrát bìhem každého kola! Tento skvìlý souboj zvedl ze sedadel na padesát tisíc divákù, a ti mohli pozorovat Montoyu jak prolétl cílem pouhé 4 setiny sekundy pøed èernou Andrettiho Lolou-Ford.

Charakter závodu byl typicky superoválový, kdy se vedení mìní každou chvíli. Monoposty mìly namontovány speciální unifikovanou pøítlaènou plochu "Handford", která se používá jen na superoválech. A tak nejvýhodnìjší pozice byla jet za nìkým ve vzduchovém pytli, kde se dalo ušetøit hodnì benzínu a ještì se toho dalo využít pøi pøedjíždìní.

Oficiálnì bylo zmìn ve vedení 52 (to je druhý nejvyšší poèet), ale zde jsou zapoèítány pouze zmìny na startovní-cílové èáøe. Neoficiálnì bylo spoèítáno 162(!!!) zmìn ve vedení a to již zahrnuje také zmìny v prùbìhu jednotlivých kol.

"Bylo to trochu podivné závodìní. Každý se chtìl držet zpìt a nikdo nechtìl být ve vedení," vyjádøil se k tomu Michael Andretti. První pozice byla totiž z hlediska šetøení benzínem velmi nevýhodná...

Dario Franchitti, který si dojel nakonec pro tøetí místo, odkroužil solidní a klidný závod. Stále si totiž opakoval starou zásadu - když chceš dojet první, nejdøíve musíš vùbec dojet (anglicky to vypadá lépe - if you want to finish first, you must first finish - že ano?:-). Ke konci již však nedokázal udržet krok s vedoucí dvojící, ale pøesto byl s umístìním na podiu velmi spokojen.

Jeho týmového kolegovi, Paulu Tracymu, se nedaøilo již tak dobøe. Pøed svým posledním pitstopem ještì bojoval o vedení, ale poté jeho vùz zaèal mít menší problémy se stabilitou a Tracy tak spadl až na sedmé místo.

Tìžké chvíle si na trati užil nováèek Kenny Brack. Také bojoval o vedení, a tentokrát s Christianem Fittipaldim. Brack se dostal z vnìjší strany až na úroveò vozu Fittipaldiho, ale ten ho asi nevidìl (nebo nechtìl vidìt?) a pøi výjezdu ze zatáèky pokraèoval v normální stopì. S velkým provozem za sebou byl Brack v pasti a Fittipaldi ho tak poslal do zdi. Po trati najednou letìla sprška kouskù Švédova vozu a ty dopadly na Montoyùv a Franchittiho vùz.

Problémy se nekonaly jen na trati, ale také v boxech. I když je pit lane na super oválech relativnì dlouhá a ještì je ustavena maximální rychlost 50 m/h, k nìkolika incidentùm, které nemìli daleko ke kolizím došlo.

V jednom z nich, Roberto Moreno vyjel ze svého pit boxu tìsnì pøed Vasserem, který chtìl zrovna zajet do toho svého. Vasser, ve snaze vyhnout se Morenovi, pøejel svùj box a musel zastavit v boxech o kolo pozdìji. "Mìli by za to dávat penalizace," poznamenal Vasser.

Poøadí šampionátu se nám znovu zamíchalo, ve vedení máme nového jezdce (který je na své nejlepší pozici od roku 1996) a loòský šampion Montoya pomalu nauèil Toyotu spolehlivosti. Daria Franchittiho snad opustila alespoò èást smùly ze zaèátku sezóny. Další kandidáti na titul se nám formují hned za nimi, a tak se mùžeme letos doèkat velmi tvrdé bitvy o titul.

Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Michael Andretti , Roberto Moreno , Dario Franchitti , Kenny Brack