CHAMPCAR/CART: Z?vod v Mexico City roz???? p???t? sez?nu

By Petr Stejskal - Motorsport.com CART se v pøíštím roce podívá hned dvakrát se svým závodem do Mexika. Zasloužila se o to novì uzavøená smlouva, která k závodu v Monterrey pøidává ještì druhý závod v Mexico City. O celou...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

CART se v pøíštím roce podívá hned dvakrát se svým závodem do Mexika. Zasloužila se o to novì uzavøená smlouva, která k závodu v Monterrey pøidává ještì druhý závod v Mexico City. O celou organizaci se postará mexická spoleènost Corporacion Interamericana de Entretenimiento (CIE) ve spolupráci s Forsythe Racing, známým týmem CART.

CIE je jedna z nejvìtších svìtových spoleèností zabývající se zábavním prùmyslem a stará se o zábavu publiku v Latinské Americe a ve Španìlsku. Uspoøádala koncerty napø. U2, Madonny, Stinga nebo Paula mcCartneyho. Zároveò také mìla na starosti zápasy NBA a baseballové ligy poøádané v Mexico City. Závod CART však bude její první zkušeností s poøádáním motoristického závodu.

Partnerem CIE bude Forsythe Racing, který poskytne pøedevším svoje zkušenosti z dlouholetého pùsobení v CART. V letošní sezónì tento tým nasazuje celkem tøi vozy, dva v týmu Player's Forsythe a jeden v týmu Zakspeed/Forsythe.

Pøesné datum závodu ještì nebylo stanoveno, ale spekuluje se, že by se mohl jet jako pøedposlední pøed sezóním finále ve Fontanì. Závod CART se v Mexico City naposledy uskuteènil v roce 1981.

Závod se uskuteèní na autodromu Hermanos Rodriguez, který leží asi 15 minut od centra Mexico City. CIE a Forsythe Racing plánují investovat 25-30 miliónù dolarù na vylepšení závodištì.

Nadšení z druhého mexického závodu vyjádøil i známý mexický jezdec Adrian Fernandez: "Tohle je skvìlá zpráva a zároveò to ukazuje, jaký skvìlý byl letošní první závod v Monterrey. Je to perfektní doplnìk k závodu v Monterrey, protože se ho mnoho fanouškù nemohlo zúèastnit. Tohle nám poskytnout fanouškùm jak na severu, tak i v Mexico City, pøíležitost vidìt závod CART. Vìøím, že to bude jeden z nejvìtších závodù v historii CART.

Bude to fantastický závod v mém domovském mìstì, zvláštì na trati, kde jsem již mnohokrát vyhrál. Je to tra, na které jsem zaèínal závodit. Bude pøíležitost hodnì si zavzpomínat. Podnik mého otce sídlí nedaleko a celá moje rodina je zde také, a tak budeme mít zajisté velkou podporu. "

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Teams Team Zakspeed