CHAMPCAR/CART: Vasser nebude jezdit za Target v r. 2001

Den po závodì v Mid-Ohiu bylo majitelem týmu Target Ganassi Chipem Ganassim potvrzeno že šampión z roku 1996, Jimmy Vasser, již nebude pøíští rok jezdit za svùj souèasný tým. Jimmy Vasser, který zaèal šòùru ètyø titulù za...

Den po závodì v Mid-Ohiu bylo majitelem týmu Target Ganassi Chipem Ganassim potvrzeno že šampión z roku 1996, Jimmy Vasser, již nebude pøíští rok jezdit za svùj souèasný tým.

Jimmy Vasser, který zaèal šòùru ètyø titulù za sebou týmu Ganassi (1996-Vasser, 1997 a 1998-Zanardi, 1999 - Montoya), zaznamenal celkem osm vítìzství a sedm pole positions od roku 1995, kdy zaèal závodit za Target Team Ganassi.

Chip Ganassi: "Jimmy je jeden z nejvìtších dùvodù všech tìch úspìchù týmu Target Racing v pøedchozích letech. Cením si toho, co pøinesl do tohoto týmu a jaký na nìj mìl úèinek. A ještì více si cením jeho pøátelství. Je to pomìrnì nešastná èást našeho businesu, že pøátelé spolu musejí takhle jednat. Byl jsem pyšný na to, že jsem mohl Jimmyho mít v týmu po celých tìch minulých šest let."

Jimmy Vasser: "Chip øekl že chce udìlat zmìnu a že si myslí, že ta zmìna bude lepší jak pro tým, tak pro mne. Asi to bude pravda. Už jsme spolu zažili hodnì a možná jsme se sobì trochu pøežili. Mìl by to být pøátelský rozvod. Mám teï možnost podívat se, jaké mám možnosti pro pøíští sezónu a dále do budoucnosti."

Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Jimmy Vasser , Chip Ganassi