CHAMPCAR/CART: Townsend Bell pojede Lausitz 500 a Rockingham 500

By Petr Stejakal - Motorsport.com Šéf týmu Patrick Racing Pat Patrick vèera oznámil, že pro evropskou premiéru CART pøipraví tøetí vùz svého týmu a za jeho volant se posadí hvìzda Dayton Indy Lights, Townsend Bell. Bell, který...

By Petr Stejakal - Motorsport.com

Šéf týmu Patrick Racing Pat Patrick vèera oznámil, že pro evropskou premiéru CART pøipraví tøetí vùz svého týmu a za jeho volant se posadí hvìzda Dayton Indy Lights, Townsend Bell.

Bell, který letos dvakrát úspìšnì testoval ChampCar s Patrick Racing, bude øídit vùz Reynard/Toyota s èíslem 19 sponzorovaný Visteonem. Stane se tak týmovým kolegou Roberta Morena za volantem #20 Visteon/Patrick Racing Toyota Reynard a Jimmyho Vassera, který startuje s èíslem 40 se stejným hlavním sponzorem.

"Jsme velmi rádi, že mùžeme Townsendovi poskytnout pøíležitost závodit v tìchto dvou zámoøských závodech," øekl Pat Patrick, majitel týmu. "V Dayton Indy Lights si poèíná velmi dobøe. A tuhle sérii jsem vytvoøil speciálnì pro mladé jezdce, aby mìli pøiležitost ukázat svùj talent. Townsend jasnì pøedvedl svoje pøednosti v Indy Lights. Vede v bodovém hodnocení, v poètu vítìzství a poètu pole-position. A také jeho testy s Patrick Racing dopadly velmi dobøe. Dát mu pak pøíležitost závodit v CART v pøíštích dvou závodech je logický krok kupøedu jak pro nìj, tak pro Patrick Racing."

Bellova kariéra v Indy Lights je velmi oslnivá. Se svojí Lolou #30 DIRECWAY týmu Dorricott Racing vede šampionát s náskokem 22 bodù, když zbývají ještì 3 závody do konce. V letošní sezónì vyhrál ètyøi závody a získal 5 pole-position. Celkem má na kontì 6 vítìzství v Indy Lights a titul Nováèka roku 2000.

"Asi je zbyteèné øíkat, jak jsem šastný, že mùžu již letos startovat ve FedEx Championship Series", øekl Bell. "To je nìco, na èem jsem pracoval dlouhá léta. Chtìl bych podìkovat panu Patrickovi za tuhle úžasnou pøíležitost.

Zároveò bych chtìl také podìkovat všem mým sponzorùm a podpùrcùm, kteøí mi zùstali vìrni po celá ta léta. Zvláštì bych chtìl podìkovat Dorricott Racing za to, že mi poskytli vùz, se kterým jsem mohl ukázat své schopnosti

Visteon/Patrick Racing tým letos pøipravuje skvìlá auta a já jsem si jistý, že dostanu to správné náøadí. Jsem tak trochu optimista, co se týèe toho, jak se pøedvedu v prvním závodì."

O Bellùv vùz se bude starat "posádka" složená zèásti z èlenù týmu Patrick Racing a zèásti z èlenù týmu Dale Coyne.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Townsend Bell , Dale Coyne