CHAMPCAR/CART: Toronto: Andretti zopakoval v?kon Franchittiho

To, co je ve vetšinì závodních sérií prakticky nemožné, se v CART stalo již podruhé za sebou. Michael Andretti totiž v Torontu zopakoval výkon Daria Franchittiho z Clevelandu, když dokázal zvítìzit, i když byl po prvním kole na...

To, co je ve vetšinì závodních sérií prakticky nemožné, se v CART stalo již podruhé za sebou. Michael Andretti totiž v Torontu zopakoval výkon Daria Franchittiho z Clevelandu, když dokázal zvítìzit, i když byl po prvním kole na posledním místì!

Závod v tìsných ulièkách Toronta byl nesmírnì napínavý a nepostrádal napìtí ani v jediném okamžiku. Charakter tratì pøinesl daò v podobì více žlutých fází, než je obvyklé, ale pøesto musím vzdát hold pracovníkùm CART, kteøí vždy následky po kolizi jezdcù odklidili do nìkolika málo kol a závod mohl po krátké pøestávce pokraèovat.

Start závodu nezmìnil poøadí první trojice, které bylo de Ferran, Castroneves a Brack, ale hned za nì se zaøadil Franchitti. V jedné z dalších zatáèek se Michael Andretti pokusil vnìjškem pøedjet Scotta Dixona, ale ten mu nic nedaroval a po krátkém kontaktu skonèil zkušený Amerièan témìø ve zdi. To se naštìstí nestalo, ale zhasl mu motor, a tak musel poèkat na to, až bude roztažen a vrátil se až na konec jezdeckého pole.

Dario Franchitti se postupnì propracoval až na druhé místo za suverénì jedoucího de Ferrana a za nimi se poøadí každou chvíli mìnilo. Na pøedních pozicích se pohybovali Helio Castroneves, Adrian Fernandez, Alex Tagliani, Kenny Brack a Tony Kanaan.

Pak ale zaèali vládnout závodu rùznorodé strategie v boxech, chyby vyúsující v kolize a technické poruchy. V té dobì se Michael Andretti pohyboval nìkde kolem 15. místa.

Obìtí technických poruch se stal do té doby výbornì jedoucí Dario Franchitti, jehož vyøadili problémy s tlakem oleje, ale také Kenny Brack, Helio Castroneves nebo Bryan Herta. Co se týèe kolizí, byl rekordmanem nováèek Tora Takagi, který dokázal za závod sestøelit celkem tøi jezdce! Nejprve bìhem neúspìšného pokusu o pøedjetí roztoèil Maxe Wilsona, poté si vyšlápl na Oriola Serviu, jehož Lolu poslal zcela nekompomisnì do zdi a nakonec ještì roztoèil Roberto Morena, o kterého si ale urazil levé pøední kolo.

Tak trochu obìtí strategie zastávek v boxech se stal Gil de Ferran, který jel zpoèátku naprosto suverénì na prvním místì, pak se ale díky døívìjší zastávce v boxech dostal pomìrnì do hlouby pole, a tam je na takovéto trati pomìrnì velké riziko kolize. A také se tak stalo, de Ferran nechal v jedné zatáèce pøíliš mnoho prostoru, Cristiano da Matta se tam vøítil, ale již nestaèil svùj ubrzdit a pro oba to znamenal konec závodu.

Zhruba 14 kol pøed cílem se stalo nìco, na co jsem èekal celou sezónu. Alex Zanardi si zøejmì vzpomnìl, že už byl dvakrát mistrem CART, a pøedvedl nádhernou sérii pøedjíždìcích manévrù, která by se dala považovat za vyvrcholení celého závodu. Alex nejezdil bìhem závodu nijak výraznì, startoval dokonce až z 24. pozice. Najednou se ale vzmohl a snad bìhem jednoho kola pøedjel Gugelmina, Dixona, Fittipaldiho a pokud se dobøe pamatuji tak také Junqueiru a najednou se ocitl na ètvrtém místì tìsnì za Fernandezem! Jeho manévry byly naprosto úžasné a dech beroucí. Jen tak dál Alexi!

Poslední odstavec, a já jsem si uvìdomil, že jsem ještì ani nevyzdvihl výborný výkon mladého Alexe Taglianiho, který se na domácí kanadské pùdì pøedvedl opravdu skvìle. Za celý závod nechyboval, vyhnul se všem kolizím a tak je jeho koneèné druhé místo zcela zasloužené. Tøetí Fernandez se také nìkolika zajímavými pøedjíždìcími manévry postaral o zábavu v prùbìhu závodu. A Andretti? Radost nade vše. Po prvním kole poslední a nakonec výhra! Tomu by nevìøil snad nikdo (i když, poslední dobou se to v CART stává až pøíliš èasto:-). Pro Andrettiho to bylo 41. vítìzství v kariéøe a zároveò obhájené prvenství z loòska zde v Torontu.

-Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Helio Castroneves , Gil de Ferran , Michael Andretti , Adrian Fernandez , Alex Tagliani , Dario Franchitti , Tony Kanaan , Tora Takagi , Bryan Herta , Kenny Brack , Cristiano da Matta