CHAMPCAR/CART: Tony Kanaan zran?n p?i hav?rii v Detroitu

Pomìrnì tìžká zranìní utrpìl brazilský jezdec Tony Kanaan pøi havárii, která se udála bìhem kvalifikaèního tréninku. Brazilský jezdec zavadil o zeï v sedmé zatáèce a poté velmi tìžce narazil do betonových ...

Pomìrnì tìžká zranìní utrpìl brazilský jezdec Tony Kanaan pøi havárii, která se udála bìhem kvalifikaèního tréninku. Brazilský jezdec zavadil o zeï v sedmé zatáèce a poté velmi tìžce narazil do betonových ochraných zdí. Jeho vùz se zastavil asi o 50 metrù dále.

Kanaan utrpìl vícenásobnou frakturu levého pøedloktí, zlomil si dvì žebra na levé stranì a také si pøivodil lehký otøes mozku. Pùvodnì se pøedpokládalo, že má také propíchnutou plíci, ale to se pøi následném vyšetøení v nemocnici nepotvrdilo.

Žádné zranìní však nebylo tak velké, aby byl ohrožen jezdcùv život. Jezdec byl také pøi vìdomí, když byl transportován z trati do nemocnice.

Brazilec podstoupí v Detroitské nemocnici operaci pøedloktí a oèekává se, že by mohl být propuštìn v nedìli odpoledne anebo v pondìlí. Kanaan se vrátí do svého domova v Miami a tam zøejmì stráví 6 až 8 týdnù, které jsou podle lékaøù nutné k vyléèení takovýchto zranìní.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Tony Kanaan