CHAMPCAR/CART: Tony Kanaan se ji? zotavuje doma v Miami

Tony Kanaan dnes již nìkolik dní odpoèívá ve svém domì v Miami a zotavuje se ze zranìní, které utrpìl pøi kvalifikaci na detroitskou GP. Z nemocnice byl propuštìn v úterý. Z Detroitu do Miami byl jezdec pøepraven soukromým...

Tony Kanaan dnes již nìkolik dní odpoèívá ve svém domì v Miami a zotavuje se ze zranìní, které utrpìl pøi kvalifikaci na detroitskou GP.

Z nemocnice byl propuštìn v úterý. Z Detroitu do Miami byl jezdec pøepraven soukromým letadlem, které poskytl Tým Penske.

V pondìlí Kanaan odcestuje do Indianapolisu aby zde zaèal rehabilitaci pod dohledem doktora Terry Trammela. Brazilec také plánuje, že se objeví pøíští týden na závodì CART v Clevelandu. Oèekává se, že se ze svých zranìní bude zotavovat zhruba ètyøi až šest týdnù.

TONY KANAAN

"Chtìl bych strašnì podìkovat Rogeru Penskemu za to, že poskytl letadlo, které mì komfortnì dopravilo domù do Miami. Stìží mohu slovy vyjádøit, jak moc to pro mì znamenalo, zvláštì za tìchto podmínek. Také bych chtìl podìkovat za všechny ty dopisy, práníèka a dárky, které dostávám od své havárie. Vždycky žasnu nad tím, jak blízko k sobì závodnická komunita má a jak se v takovýchto chvílích dokáže spojit. Neuvìøitelnì se tìším, až si budu moci sednout zpátky do závodního auta, ale nejdøíve chci mít jistotu, že jsem zcela zdráv. To nám øekne jenom èas. Doufejme, že to nebude trvat nìjak moc dlouho. Tìším se, až zase pøíští týden všechny uvidím v Clevelandu. Bude to takové podivné, být na závodì CART a neøídit. Ale už se to brzy stane. Dìkuji vš

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Tony Kanaan