CHAMPCAR/CART: Super ov?lu v Michiganu se stal Kana?an Carpentier

Vítìzem posledního závodu CART na dvoumílovém super oválu v Michiganu se stal Kanaïan Patrick Carpentier, který tak získal svoje první vítìzství v CART. A opìt to bylo vítìzství, o kterém se rozhodlo až na cílové èáøe, ...

Vítìzem posledního závodu CART na dvoumílovém super oválu v Michiganu se stal Kanaïan Patrick Carpentier, který tak získal svoje první vítìzství v CART. A opìt to bylo vítìzství, o kterém se rozhodlo až na cílové èáøe, stejnì jako v loòském roce. Ještì dvì zatáèky pøed cílem byl totiž v èele Dario Franchitti.

Startovní rošt pro tento závod byl utvoøen také trochu kurióznì. Vzhledem k tomu, že kvalifikaci znemožnil d隝, byl sestaven podle èasù dosažených v sobotním raním tréninku. Nìkteøí na tom vydìlali, jako tøeba tøetí Takagi, nìkteøí ale prodìlali, napøíklad Franchitti, který musel startovat až z poslední pozice. Do závodu nenastoupil Max Wilson, protože pro nìj tým po ošklivé havárii nebyl schopen již sehnat vùz. Wilson je naštìstí vpoøádku.

Po témìø celý prùbìh závodu hráli hlavní roli jezdci týmu Rahal, Kenny Brack a Max Papis, kteøí startovali z první øady. Konec jejich snahám však uèinila spoleèná kolize zhruba 15 kol pøed cílem. Brack se pokusil vnìjškem objet Papise, ale tento manévr mu nevyšel vùbec dobøe, malinko o svého týmového kolegu škrtl a to ho poslalo nekompromisnì do zdi. Papisovi se vùz rozkomíhal a v takové rychlosti (odhaduji tak kolem 350 km/h), v jaké se incident stal, s tím nešlo témìø nic dìlat. Jeho vùz neovladatelnì narazil do vnitøní zdi oválu a zùstal stát tìsnì vedle vjezdu do boxù. Oba jezdci však naštìstí vystoupili nezranìni.

Velmi dobrý výkon v závodì pøedvedli také Michael Andretti, který po dlouhou dobu bojoval v první šestce, než musel odstoupit pro technické potíže, nebo Memo Gidley, jenž také èást závodu vedl, ale bohužel ho také potkali technické problémy.

O vzrušení se postaral Christian Fittipaldi. Nejdøíve pøi prvních zastávkách v boxech pøedvedl pøi vjezdu na pit lane efektní piruetu, když na vinì byla probrždìná pneumatika. V pozdìjších fázích závodu pøedvedl pomìrnì hrozivì vypadající havárii, když odøel témìø polovinu vozu o ochranou zeï a jeho vùz zaèal také hoøet. Z vozu však vystoupil sám a mìl by být nezranìn.

Závìø pìti set mílového závodu se stal záležitostí dua týmu Player's Forsythe. Carpentier se v tu dobu støídal na prvním místì s Franchittim a Jourdainem, jenž pøedvedl neobvykle vyrovnaný výkon, a druhý modrý vùz Alexe Taglianiho jel sice s kolem ztráty, ale sehrál také svoji roli ve výsledném poøadí na stupních vítìzù. V posledním kole pøi výjezdu z druhé zatáèky oválu vedl Franchitti pøed Jourdainem a Carpentierem, ale krátce poté se dopøedu natlaèil Alex Tagliani, pøi vjezdu do tøetí zatáèky oba jezdce zpomalil a udìlal tak místo Carpentierovi, který je mohl vnìjškem objet a dojet si pro první vítìzství kariéry. Hned za ním se pøiøítili do cíle Franchitti s Jourdainem, mezi kterými byl rozdíl snad deset centimetrù ve prospìch Skota. Michigan tak opìt potvrdil, že v CART a zvl᚝ na superoválu se mùže stát cokoliv...

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Michael Andretti , Patrick Carpentier , Alex Tagliani , Christian Fittipaldi , Dario Franchitti , Max Wilson , Kenny Brack