CHAMPCAR/CART: Shelby Cobra Challenge - z?vody legend

By Petr Stejskal - Motorsport.com U pøíležitosti závodu ve Vancouveru byla pøedstavena nová série, která bude v pøíštím roce doprovázet nìkteré závody CART na vybraných okruzích. Oficiální název zní Shelby Cobra Challenge...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

U pøíležitosti závodu ve Vancouveru byla pøedstavena nová série, která bude v pøíštím roce doprovázet nìkteré závody CART na vybraných okruzích. Oficiální název zní Shelby Cobra Challenge Senior Racing Series. Mezi jednu z jejich zvláštností budou patøit zvuèná jména za volanty vozù Shelby Cobra. Mìli by se nám pøedstavit takové legendy, jako Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Bobby a Al Unserové, Parnelli Jones, Danny Sullivan a mnoho dalších.

Smlouva s CART byla podepsána celkem na pìt sezón a mìla by tak zajistit této sérii prezentaci a také prostor pro šest závodù. Jezdci pojedou se závodními vozy založenými na nové Shelby American CSX 4000 Series Cobra, která je pohánìna motorem Ford o výkonu až 500 koní.

Další zajímavostí je pøidìlování vozù, ve kterých se bude závodit. Pøed víkendem se totiž rozdìlí zcela náhodnì, aby byla zaruèena stejnì kvalitní auta pro všechny. Automobily také budou vlastnit rùzné osobnosti a cena každého vozu se bude zvyšovat podle toho, jak slavný jezdec sedìl za volantem.

Ale ani jezdci nepøijdou zkrátka, za každou úèast dostanou jakousi "mzdu" a ještì ti nejlepší dostanou v každém závodì podíl z odmìny 100 000 dolarù. Penìžnì se také ohodnotí závìreèné poøadí. Závodnické legendy ale rozdají i mnoho autogramù na poøádaných "autograph sessions" a zúèastní se rùzných propagaèních akcí.

Pøedbìžný kalendáø na rok 2002 pøedpokládá závody v Monterrey v Mexiku, Portlandu, Clevelandu, Mid-Ohiu, na Road America a v Laguna Seca.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Mario Andretti , Al Unser Sr. , Parnelli Jones , Emerson Fittipaldi