CHAMPCAR/CART: Roberto Moreno to kone?n? dok?zal!

Dlouho pøedlouho musel Roberto Moreno èekat na své první vítìzství v CART. Povedlo se mu to až letos, pøi závodì v Clevelandu. A jak tedy dlouho musel Roberto èekat? Trvalo mu to 70 závodù v CART, které absolvoval bìhem sedmi...

Dlouho pøedlouho musel Roberto Moreno èekat na své první vítìzství v CART. Povedlo se mu to až letos, pøi závodì v Clevelandu. A jak tedy dlouho musel Roberto èekat? Trvalo mu to 70 závodù v CART, které absolvoval bìhem sedmi let! A jeho poslední vítìzství v jakékoli disciplínì motoristického sportu se datuje až do roku 1988, kdy vyhrál závod F3000.

Pojïme si tedy pøiblížit pøíbìh dalšího zajímavého a napínavého závodu.

Start se Morenovi z pole position povedl výbornì a odjel jako první. Ostatní na tom nebyli již tak dobøe. V první zatáèce se støetli Herta a da Matta a výsledkem bylo da Mattovo auto uprostøed trati ale v obráceném smìru. Následné zbìsilé vyhýbací manévry vyústily v nìkolik kolizí, do kterých se zapletli Castroneves, Franchitti, Papis, Marques, Nakano, Jourdain Jr., Kurosawa a Servia. Ètyøi z nich, Jourdain Jr., Castronves, Kurosawa a Servia byli nuceni odstoupit ze závodu, protože jejich vozy kolize "nepøežily". Všichni však naštìstí vystoupili ze svých vozù nezranìni.

Samozøejmì nad tratí zavlály žluté vlajky a závod byl zpomalen. Restart závodu byl proveden v šestém kole a opravdový závod zaèal v poøadí Moreno, Gugelmin, de Ferran, Andretti a Fernandez.

Další žluté vlajky pøišly ve 12. kole, když Blundell nezvládl vùz a narazil èelnì do bariéry z pneumatik. Náraz to nebyl nijak tvrdý, ale Anglièanovi zhasnul motor a tak zùstal stát. Traoví maršálové pomohli vytlaèit auto z bariéry a znovu ho nastartovat, a tak mohl Blundell pokraèovat. Jezdec byl nezranìn, ale auto mìlo poškozeno nos a pøední køídlo.

Po restartu ve 14. kole se zaèalo znovu závodit v poøadí Moreno, de Ferran, Andretti, Fernandez a Tracy.

Bìhem závodu se na prvním místì prakticky stále pohyboval Moreno, opouštìl ho vždy pouze na chvíli kdy zajíždìl do boxù.

Nechci zmiòovat každý souboj na trati, na to jich bylo až moc a strávil bych s tím asi mládí, a tak jenom jeden menší pøíklad. V 74. kole se rozpoutala velká bitva mezi Montoyou a Brackem o druhé místo. Kolumbijec pøedjel mladého Švéda vnitøkem první zatáèky, Brack se však nevzdal a znovu získal svoje druhé místo. Do další zatáèky tak najíždìli oba vedle sebe až nakonec Montoya musel bitvu vzdát a Brack pokraèoval na druhém místì.

Ke konci závodu se na fantastické tøetí místo propracoval Dario Franchitti, který byl postižen v úvodním karambolu. Zdálo se, že si dojede pro zasloužené body za tøetí místo, ale 5 kol pøed cílem byl pøedjet da Mattou. Bylo to podivné a vysvìtlení pøišlo v zápìtí. Dario dal rádiem zprávu do depa, že zaèíná mít problémy s pøevodovkou. Nakonec spadl až na tøináctou, první nebodovanou, pozici. Zkrátka smùla jak se patøí...

Moreno v posledních fázích závodu pomìrnì zpomalil, nechal Bracka, aby snížil jeho náskok z 12s až na nìjakou jednu sekundu, ale vítìzství uhájil celkem bez problémù.

V cíli museli být šastní všichni tøi, ponìvadž pro Morena to bylo první vítìzství a pro druhého Bracka a tøetího da Mattu to byli nejlepší výsledky v jejich kariéøe

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Roberto Moreno , Dario Franchitti