CHAMPCAR/CART: Prvn? v?t?zstv? pro Toyotu? - Nazareth GP preview

Petr Stejskal - motorsport.com Po ètrnácti dnech se CART pøenese z miamského Homesteadu na mílový ovál v Nazarethu v Pensylvanii. Je zde nìkolik okolností, které ukazují na to, že by to mìl být velmi úspìšný závod pro Toyotu.

Petr Stejskal - motorsport.com

Po ètrnácti dnech se CART pøenese z miamského Homesteadu na mílový ovál v Nazarethu v Pensylvanii. Je zde nìkolik okolností, které ukazují na to, že by to mìl být velmi úspìšný závod pro Toyotu.

Montoya dokázal v Homesteadu, že dokáže jet rychle prakticky s èímkoli, a že jeho Lola-Toyota je dostateènì rychlá i na osvìdèenou kombinaci Reynard-Honda. Jen ta spolehlivost...

Nejen to ale dává Toyotì šanci na slušný výsledek. Na této trati totiž získala Toyota své nejlepší sezóní úspìchy v CART. V roce 1998 zde Robby Gordon dojel sedmý a loni Cristiano da Matta ètvrtý. Loni se také v první desítce umístili celkem tøi vozy s motory Toyota, a to Barron (devátý) a Pruett (desátý).

Pokud všechno dopadne, tak jak oèekávám, stane se vítìzem Montoya a pøiveze Toyotì její první vítìzství. Ale CART je tak nevypoèitatelná, že se mùže stát cokoli. Pro Montoyu hovoøí nìkolik faktù. Vyhrál zde loni, a to zcela dominantním zpùsobem. Vedl 210 z celkového poètu 225 kol. Vùz má velmi rychlý, to ukázal v Homesteadu. A z pøedchozích výsledkù Toyoty zde, by se dalo usuzuvat, že ji tato tra tak trochu "svìdèí". A nebo tu jen má štìstí...

Bude zajímavé také sledovat, jak se pøedvedou v druhém závodì nováèci letošní sezóny. V Homesteadu ukázali, že jsou velmi rychlí a že je s nimi tøeba poèítat. Zvláštì nováèek z IRL, Švéd Kenny Brack, který se v pøedchozím závodì objevil dokonce i ve vedení. Nepropadl ani bývalý pilot F1, Japonec Shinji Nakano, a hned v prvním závodì bodoval.

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Robby Gordon , Shinji Nakano , Kenny Brack , Cristiano da Matta