CHAMPCAR/CART: Prohl??en? Josepha F. Heitzlera k trag?dii v USA

By Petr Stejskal - Motorsport.com Prohlášení Josepha F. Heitzlera k tragédii v USA Dnes se uskuteènila na Eurospeedway Lausitz tisková konference, na které prezident CART Joseph F. Heitzler pøeèetl toto prohlášení: Dìkuji Vám...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

Prohlášení Josepha F. Heitzlera k tragédii v USA

Dnes se uskuteènila na Eurospeedway Lausitz tisková konference, na které prezident CART Joseph F. Heitzler pøeèetl toto prohlášení:

Dìkuji Vám všem, že jste dnes pøišli.

Posledních 24 hodin bylo pro všechny hodnì tìžkých, a zvláštì pro Amerièany, kteøí zde jsou. Naše myšlenky a modlitby jsou se všemi, kteøí byli zasaženi touto strašlivou tragédií v New York City, Washington D.C. a v dalších místech Spojených Státù. Rád bych Vás požádal, abyste se ke mnì pøipojili pøi chvíli ticha, abychom ucitili ty, kteøí byli zranìni, nebo pøišli o svoje životy pøi vèerejších katastrofách.

Je dùležité, abyste vìdìli, že stále pøipravujeme náš závodní víkend tak, jak byl pùvodnì naplánován.

Zároveò také úzce spolupracujeme s vládou USA, pøedevším s americkým velvyslancem v Nìmecku, Danem Coatsem, abychom se ujistili, že všechno, co udìláme, bude odpovídat nastalé situaci.

Rád bych Vám také sdìlil, že vlády jak USA, tak Nìmecka, podnikly urèitá opatøení, aby byla zajištìna bezpeènost CART v Nìmecku. Rád bych podìkoval všem vládním úøedníkùm, kteøí s námi úzce spolupracovali pøi øešení této situace.

Budeme stále pokraèovat ve zkoumání situace a ihned, jak budeme mít dostatek informací, rozhodneme, zda jsou potøebné ještì nìjaké další akce vzhledem k našemu závodnímu víkendu.

Nakonec bych chtìl ještì zopakovat naše sympatie s lidmi zasaženými tìmito tragickými akcemi. Naše závodìní je nìco, co milujeme a bereme opravdu vážnì, avšak také víme, zvláštì v situacích jako je tato, že jsou i obèas jiné vìci, které mají pøednost. Rád bych Vás požádal, abyste to mìli na pamìti. Dìkuji.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar