CHAMPCAR/CART: Premi?ra v Texasu byla odlo?ena!

Premiérový závod CART v Texasu se dnes nepojede. Tuto zprávu dnes na tiskové konferenci oznámil prezident CART, Joseph Hietzler. Dùvodem nejsou nìjaké problémy s tratí, èi d隝, ale obava o bezpeènost jezdcù. Vìtšina jezdcù...

Premiérový závod CART v Texasu se dnes nepojede. Tuto zprávu dnes na tiskové konferenci oznámil prezident CART, Joseph Hietzler. Dùvodem nejsou nìjaké problémy s tratí, èi d隝, ale obava o bezpeènost jezdcù.

Vìtšina jezdcù si totiž po tréninkových a kvalifikaèních jízdách stìžovala na potíže s koordinací a s udržením pozornost. Prý pokud zajeli více rychlých kol, nebyli si jisti, že dokážou svá auta ještì ovládat a tak radìji zastavili v depu. Nìkteøí si také stìžovali na potíže s udržením rovnováhy.

Tyto problémy má nasvìdomí neobvyklý charakter trati, který jsem již zmínil v preview. Je velmi rychlá a má velké klopení zatáèek. Jezdci zde dosahovali rychlostí až pøes 230 mph a to vytváøí velké pøetížení, které pùsobí nepøíznivì na jejich organismus.

Když toto zjistil hlavní lékaø CART, zaèal situaci zkoumat podrobnìji. Pøi setkání s jezdci se zeptal, kdo z nich mìl podobné problémy. Pouze ètyøi ruce se nezdvihly... Následnì na to z obavy o bezpeènost jezdcù se rozhodli spolu s prezidentem CART závod odložit. Na kdy? Nevím... Zatím si nedokážu nìjak pøedstavit øešení této situace... Texas

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar