CHAMPCAR/CART: Penske zopakovali v Mid-Ohiu lo?sk? rok

Letošní roèník závodu CART v Mid-Ohiu se až nebezpeènì podobal tomu loòskému. Celému víkendu totiž dominovala dvojice jezdcù týmu Penske, a to dokonce ve stejném poøadí jako loni! Na pole position stál Gil de Ferran a vedle nìj...

Letošní roèník závodu CART v Mid-Ohiu se až nebezpeènì podobal tomu loòskému. Celému víkendu totiž dominovala dvojice jezdcù týmu Penske, a to dokonce ve stejném poøadí jako loni! Na pole position stál Gil de Ferran a vedle nìj jeho týmový kolega Helio Castroneves. Ti, co si loòský roèník pamatují, již urèitì ví, že velmi šastným vítìzem se stal Helio Castroneves a za ním dojel Gil de Ferran. Tedy poøadí na prvních dvou místech, jak kvalifikaci, tak v závodì, naprosto identické s loòským.

Od startu odjel nejlépe z pole position Gil de Ferran, za ním následovali Castroneves, Vasser, Carpentier a Franchitti. V desátém kole se Carpentier dostal krátce mimo tra a Franchitti toho využil k pøedjetí. Gil de Ferran vedl prvních 28 kol, až do prvních zastávek v boxech. Spolu s Castronevesem ji mìli absolvovat ve stejném kole, ale loòský mistr nakonec zajel do boxu sám, a Heliovi vyneslo jedno rychlé kolo a rychlejší zastávka v boxech vedení.

Ve 30. kole nad tratí poprvé zavlály žluté vlajky. Jejich pøíèinou byla již letošní druhá kolize týmových kolegù v týmu Rahal, Kenny Bracka a Maxe Papise. Ital chtìl mladého Švéda, který nejezdil pøíliš rychle, v jedné zatáèce podjet, ale byl to spíše takový zbrklý útok, Brack Papise zavøel a oba skonèili v trávì. Papis se již do závodu nevrátil, Brack ano, ale s poškozeným vozem a obrovskou ztrátou beznadìjnì poslední.

Po následném restartu pøišel o vidinu dobrého umístìní Jimmy Vasser. Pokusil se pøedjet o jedno kolo Michela Jourdaina Jr., do zatáèky vjíždìl již prakticky pøed ním, ale ten ho zcela nesmyslnì zavøel, ukli do sebe, a Amerièan musel svùj oranžový vùz odstavit se zøejmì nepøíliš funkèním øízením. Jourdain z incidentu vyvázl pouze se ztrátou.

Helio Castroneves s de Ferranem zaèali ostatním ujíždìt a vybudovali si náskok kolem 20s. Nebylo jim však souzeno si ho udržet. Svojí ošklivì vypadající havárií totiž Adrian Fernandez zpùsobil další žlutou fázi, a pronásledovatelé byli hned za nimi. Fernandez se ocitl v nezávidìníhodné situaci, když mu pøi pøíjezdu k prudké pravotoèivé zatáèce selhali brzdy a ještì se zasekl plyn. Mexièan tak byl postaven do role pouhého pasažéra, prolétl pískovou zpomalovací zónou a zastavil se o bariéru z pneumatik. Naštìstí vystoupil nezranìn, pouze s odøeným zápìstím. Vzhledem k tomu, že zbývalo zhruba 30 kol do cíle, tìméø všichni zamíøili na druhou zastávku do boxù.

Následný restart na pøedních pozicích nic nezmìnil, na to jsme si museli poèkat až nìkolik kol pøed cílem. V té dobì chybìlo 10 kol do konce, když Tora Takagi vyrobil jezdeckou chybu, jeho vùz se v zatáèce utrhl a zùstal stát v pískové zpomalovací zónì. Než byl jeho vùz odklizen, vyjel na nìkolik kol Safety Car. První zatáèka po restartu se stala (témìø) koneènou pro Daria Franchittiho. Zøejmì pøidal pøiliš mnoho plynu pøi výjezdu ze zatáèky a jeho vùz se dostal do hodin. Pøi urychlené snaze vrátit se do správného smìru vyprodukoval mimo jiné oblaka dýmu a také se dostal mimo tra, kde si ulomil postraní èásti pøedního køídla. Závod pak dokonèil, ale na 16. místì...

Tým Penske tedy zopakoval loòského double, a to ve stejném poøadí. Helio Castroneves se také velmi pøiblížil v celkovém poøadí vedoucímu Kenny Brackovi, který tentokrát nebodoval, a to na rozdíl jednoho bodu. Dvojici týmu Penske nakonec doplnil na stupních vítìzù Kanaïan Patrick Carpentier. Ten v posledních závodech zažívá bodové žnì, když v posledních tøech stál vždy na stupních vítìzù.

-Petr Stejskal - Motorsport.com

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Helio Castroneves , Gil de Ferran , Jimmy Vasser , Adrian Fernandez , Patrick Carpentier , Tora Takagi , Kenny Brack