CHAMPCAR/CART: Paul Morgan zem?el p?i leteck? nehod?

11. kvìtna 2001 zemøel pøi letecké havárii Paul Morgan, spoluzakladatel Ilmor Engineering. Neštìstí se událo v Anglii, když jím pilotované letadlo havarovalo pøi pøistávacím manévru. 52-letý Morgan byl v Ilmor...

11. kvìtna 2001 zemøel pøi letecké havárii Paul Morgan, spoluzakladatel Ilmor Engineering. Neštìstí se událo v Anglii, když jím pilotované letadlo havarovalo pøi pøistávacím manévru. 52-letý Morgan byl v Ilmor Engineering partnerem Rogera Penskeho a Mario Illiena.

Roger Penske: "Všichni tady u nás v Penske jsme zarmouceni náhlou ztrátou Paula. On a Mario byli tím hlavním motorem pokroku v Ilmoru. Paul bude velmi chybìt všem jeho kolegùm a pøátelùm.

Uznával jsem Paula jako velmi chytrého obchodníka, který se ale stal blízkým pøítelem. Rád bych spoleènì se svoji ženou Liz vyjádøil upøimnou soustrast a hluboké sympatie Paulovì ženì Liz a dìtem Lucy a Patrickovi."

McLaren vydal toto prohlášení: "Všichni èlenové týmu byly krutì zasaženi zprávou o Paulovì smrti. Zatímco nevíme nic o neštìstí, pøi kterém pøišel o život, naše první myšlenky smìøují k Paulovì ženì a jeho rodinì. Paulovo pøátelství a pøínos pro náš program bude každému v týmu výraznì chybìt."

Paul Morgan pùvodnì pracoval v Cosworth Engineering, následnì poté založil spolu s Mario Illienem firmu Ilmor. Vyrábìly motor Chevy Indy, nyní je známe pøedevším jako dodavatele motorù Mercedes-Benz pro F1 a Phoenix pro CART (loni také Mercedes-Benz).

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Roger Penske , Paul Morgan