CHAMPCAR/CART: P?ekvapive vit?zstvi Papise v Homesteadu

Pøekvapive vitìzstvi Papise v Homesteadu ---------------------------------------- Pøekvapivým a zaroveò prvnim vitìzstvim skonèil prvni zavod pro Itala Maxe Papise na Reynardu-Ford. Papis startoval až z 13. mista, ale i pøesto...

Pøekvapive vitìzstvi Papise v Homesteadu
----------------------------------------

Pøekvapivým a zaroveò prvnim vitìzstvim skonèil prvni zavod pro Itala Maxe Papise na Reynardu-Ford. Papis startoval až z 13. mista, ale i pøesto se mu podaøilo v zahajovacim podniku sezony zvitìzit. Pøispìl k tomu jak charakter zavodù v CART, tak i odpadnuti nìkolika favoritù kvùli technickým potižim.

Na startì pøišel o sve prvni postaveni de Ferran a do konce prvniho kola se propadl na ètvrte misto. 1. kolo tedy ustanovilo poøadi Montoya, Andretti, Fernandez, de Ferran a novaèek Brack.

Zavod sam nepøinesl žadne velke karamboly, ale byl velkou bitvou o prvni pozici, na ktere se vystøidalo postupnì devìt jezdcù.

Jak jsem již zminil, nìkolik favoritù bylo nuceno odstoupit pro technicke potiže. Nejdøive odstoupil z vedeni Kolumbijec Montoya, kteremu nevydržel motor. Brzy ho nasledoval Michael Andretti, take z pøednich pozic, po problemech s tlakem oleje. Asi o 10 kol pozdìji konèi v te dobì vedouci Fernandez se stejným problemem jako Montoya. Zhruba v polovinì zavodu byl nucen take odstoupit take novaèek Kenny Brack, který se však pøedvedl velmi dobøe a na 6 kol se objevil dokonce ve vedeni!

Konec pøinesl velke štìsti pro Papise, ponìvadž po zdrcujicim finiši, kdy musel odolavat natlaku Morena, dovedl svùj Reynard k vitìzstvi. Jako druhý dojel s minimalni ztratou již zminìný Roberto Moreno, který je znamý v CART jako "Super Sub", ponìvadž se proslavil jako skvìlý nahradnik za zranìne èi jinak indisponovane piloty. Tøeti misto nakonec vybojoval Paul Tracy.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Michael Andretti , Roberto Moreno , Kenny Brack