CHAMPCAR/CART: N?dhern? s?lo Franchittiho v Clevelandu

Štìstìna znovu hrála významnou roli v posledním závodì na letišti v Clevelandu. Všichni favorité startovali až od 14. místa výše, protože když vyjela jejich kvalifikaèní skupina, zaèalo pršet a oni nemìli šanci dostihnout ...

Štìstìna znovu hrála významnou roli v posledním závodì na letišti v Clevelandu. Všichni favorité startovali až od 14. místa výše, protože když vyjela jejich kvalifikaèní skupina, zaèalo pršet a oni nemìli šanci dostihnout èasy první skupiny. Tato shoda náhod tak pøinesla pole position pro Mauricio Gugelmina, který štìstím jen záøil. Byl si ale vìdom toho, že závod je dlouhý a stát se mùže cokoliv. A také se stalo...

Závod se odehrával sice pod zamraèenou oblohou, ale naštìstí bez deštì. První zatáèka, jako již mnohokrát, hned na zaèátku ochudila startovní pole o nìkolik jezdcù. Ve skrumáži po startu zøejmì Oriol Servia vytlaèil Tony Kanaana, který pak narazil do Patricka Carpentiera a Michela Jourdaina. Dlouhou objížïkou pøes trávník se havárii musel vyhýbat Dario Franchitti. Pro Carpentiera a Jourdaina to znamenalo konec závodu.

Start se Gugelminovi z pole nepovedl vùbec dobøe, propadl se o nìkolik míst zpìt a do èela se dostal nováèek Wilson následovaný Taglianim a Gidleym. Brazilec Max Wilson se na první pozici držel pøekvapivì dlouho a zaèíná se ukazovat v ponìkud lepším svìtle než zaèátkem sezóny. Za ním dlouhou dobu jezdil Memo Gidley, který v týmu Chipa Ganassiho nahradil nevýrazného Minassiana. Nakonec se však Gidley pøes Wilsona dostal. V tu dobu se Dario Franchitti, který se po incidentu v první zatáèce ocitl až na posledním místì, propracoval již nìkde k 15. místu.

Nejvýraznìjšímí osobnostmi vèerejšího závodu byli jednoznaènì Memo Gidley a Dario Franchitti. Mladý Amerièan Gidley pøedvedl ve svém teprve druhém závodì za tým Target výborný výkon, dlouhou dobu se držel ve vedení a o vítìzství ho pøipravila jenom riskantní strategie Franchittiho. Ten si za svùj výkon zaslouží také velké uznání, vždy se propracoval z uplnì posledního místa až na první!

Závod pøinesl ale také nìkolik kolizí. Nováèkovskou chybu pøedvedli Dixon a Takagi. Mladý Novozélanïan se pokusil Japonce vybrzdit, ten si to ale nechtìl nechat líbit a "zavøel mu dveøe". Výsledkem bylo uražené kolo Dixonova vozu a Takagiho Reynard v hodinách. Kuriózní kolizi pøedvedli Junqueira a Fittipaldi. Bruno nedobrzdil svùj vùz pøi vjezdu do boxù a ze zadu narazil do Fittipaldiho. Ten to naštìstí pøestál prakticky bez újmy, ale èervená Lola mladého Brazilce tak trochu zatarasila vjezd do boxù, ponìvadž ji Junqueira s uraženým kolem odstavil v celkem nevhodném místì. Nic jiného mu ale nezbývalo, s jeho vozem se již nedalo jet.

Závìr závodu byl naprosto infarktový. Prakticky všichni ze špièky zajeli po tøetí do boxù ještì pro trochu paliva, ale jediný Franchitti zùstal na trati. Bylo to obrovské riziko, podle propoètù mìl paliva asi do cíle a ještì tak 2-3 kola. V posledním kole, na vedoucí pozici pøed Gidleym, zaèal pomalu zpomalovat, zøejmì aby si byl jistý že mu palivo vystaèí až do cíle. Jenže Gidley se dotáhl až tìsnì na jeho záda! Palivo naštìstí staèilo a Skot Dario Franchitti si tak dojel pro další vítìzství, na které musel èekat od závodu v Austrálii v roce 1999. Tìsnì za ním dorazil do cíle Memo Gidley a na stupních vítìzù je doplnil Bryan Herta.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Memo Gidley , Dario Franchitti , Mauricio Gugelmin , Max Wilson , Oriol Servia , Bryan Herta