CHAMPCAR/CART: Mercedes-Benz kon?? s CART!

Mercedes-Benz se rozhodl u pøíležitosti závodu v Laguna Seca oznámit, že se pøíští rok již nezùèastní CART jako dodavatel motorù! Ètyøi týmy tak pøijdou o svou souèasnou pohonou jednotku, kterou budou muset nahradit ...

Mercedes-Benz se rozhodl u pøíležitosti závodu v Laguna Seca oznámit, že se pøíští rok již nezùèastní CART jako dodavatel motorù! Ètyøi týmy tak pøijdou o svou souèasnou pohonou jednotku, kterou budou muset nahradit jiným motorem. Výbìr se tak zúží na 3 - Honda, Ford, Toyota.

Pomìrnì náhlý krok vysvìtlil Jürgen Hubbert ze spoleènosti DaimlerChrysler: "Musíme zmìnit svoji závodní strategii pro rok 2001, abychom byli schopni dosáhnout vyšších cílù ve Formuli 1, kde bude od roku 2002 soutìžit osm výrobcù automobilù. Zároveò se také chceme soustøedit na vývoj závodních vozù pro DTM, zvláštì pak v Nìmecku, domácím trhu Mercedes-Benz.

Získali jsme v CART nìkolik úspìchù, jako tøeba vítìzství v Indy 500 v roce 1994 nebo konstruktérský titul v roce 1997. Chceme vyjádøit vdìènost našim souèasným týmùm - PacWest, Mo Nunn, Bettenhausen a Arciero Project - a pøejeme jim všem vše nejlepší do budoucnosti. "

Toto rozhodnutí sice jakoby "spadlo z nebes", ale podle mne je postavené na racionálních základech. Mercedes sice získal nìjaké úspìchy, ale nikdy to nebylo nic pøíliš významného, jako napøíklad u Hondy nebo Fordu. Letošek pro nì není také úspìšným rokem, a tak se zøejmì rozhodli zbyteènì neplýtvat financemi a výrobním potenciálem na takový nerentabilní úkol a soustøedit se na F1, kde dosahují mnohem vìtších úspìchù. Mario Illienovi tak odpadnou komplikaci s pøípravou dvou motorù - jeden pro tým McLaren do F1 a druhý pro týmy CART. Mám ale takový dojem, že Mercedes ještì v CART uvidíme...

Mercedes vstoupil do CART v roce 1994 pomìrnì triumfálním zpùsobem, když vyhrál slavný závod Indianapolis 500 s Al Unserem Jr. za volantem vozu Penske-Mercedes. Team Penske pozdìji pøinesl Mercedesu celkem 9 z 19 vítìzství, které kdy v CART získal. Celkem 4 týmy získaly pro Mercedes vítìzství - nejlepší Penske jsem již zmínil, dále Forsythe (5 vítìzství), PacWest (4 vítìzství) a Hall (1 vítìzství).

"Petr Stejskal" <spy@mujmail.cz>

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Al Unser , Mo Nunn
Teams Team Penske