CHAMPCAR/CART: Mauricio Gugelmin odstoupil ze z?vodu v Nazarethu kv?li smrti syna

PacWest Racing musel bohužel oznámit, že Mauricio Gugelmin se nezúèastní nadcházejícího závodu v Nazarethu. Dùvodem je náhlá smrt jeho šestiletého syna, Giuliana. Mauriciova žena Stella porodila pøed šesti lety dvojèata, ...

PacWest Racing musel bohužel oznámit, že Mauricio Gugelmin se nezúèastní nadcházejícího závodu v Nazarethu. Dùvodem je náhlá smrt jeho šestiletého syna, Giuliana.

Mauriciova žena Stella porodila pøed šesti lety dvojèata, Giuliana a jeho bratra Bernarda. Giuliano, který se narodil 27 minut po svém bratrovi, však již od mládí trpìl zdravotními problémy a vyžadoval ètyøiadvaceti hodinovou péèi. Ve ètvrtek ráno podlehl respiraèním problémùm.

Vzhledem k tìžkosti této situace se PacWest rozhodl odvolat Gugelmina ze závodu v Nazarethu a ten tak mùže nyní být se svojí rodinou. Jeho návrat je oèekávan na nadcházející závod v Japonsku.

Mauricio Gugelmin: "Naše rodina mìla to štìstí být obdarována tøemi nádhernými dìtmi. Dnes ráno se ale bùh rozhodl vzít jedno z nich do lepšího života. Giuliano byl stateèný mladý chlapec, který bojoval od svého narození. Obohatil naše životy a my jsme si uvìdomili jak šastných bylo šest let s ním. Víme, že s námi bude navždy a napoøád zùstane v našich myšlenkách a srdcích."

Bruce R. McCaw (prezident PacWest Racing): "Znám Mauricia, jeho ženu Stellu a jejich dìti již mnoho let a tak bych velmi rád vyjádøil jménem naší rodiny, týmu a pøátel z PacWest naši upøímnou soustrast nad ztrátou jejich syna. Giuliano byl velmi silný chlapec, který bojoval s mnoha problémy. Jeho odvaha byla pro nás vzorem. Byl opravdu úžasné dítì a bude nám velmi chybìt. Ta všechna láska, podpora a starostlivost, které se mu dostávalo od rodièù a jeho bratrù Bernarda a Gabriela bylo nevšední a inspirativní. Naše myšlenky jsou v tìchto tìžkých èasech s jeho rodinou."

-Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Mauricio Gugelmin