CHAMPCAR/CART: Koment?? t?? nejlep??ch z Portlandu

MAX PAPIS, Miller Lite Ford Lola: "Chtìl bych øíct že jsem velmi rád, že mùžu ukázat své emoce. Vèera to byl sice po zisku pole position skvìlý pocit, ale nechtìl jsem se moc radovat. Dneska už jsem velmi šastná osoba, podaøil...

MAX PAPIS, Miller Lite Ford Lola: "Chtìl bych øíct že jsem velmi rád, že mùžu ukázat své emoce. Vèera to byl sice po zisku pole position skvìlý pocit, ale nechtìl jsem se moc radovat. Dneska už jsem velmi šastná osoba, podaøil se nám velmi dobrý závod. Strategie týmu byla perfektní a Ford v kombinaci s Lolou také nemìl chybièky.

Dneska to byl strategicky nároèný závod a bylo potøeba hlavnì myslet hlavou a udržet sám sebe na uzdì. Ale i pøesto jsme jim nakopli zadek![poznámka pøekladatele - tady doopravdy bylo: Besides that, we kicked their ass :-] Pøi každém restartu jsem diktoval tempo. Bylo to pro mnì velmi speciální, protože jsem se najednou z nuly stal hrdinou. A tak mùžu øíct: 'Mad Max' je znovu zpátky!"

ROBERTO MORENO, Visteon Toyota Reynard: "Start do letošní sezóny byl pro nás velmi pomalý. Èasto jsem se kvalifikoval pomìrnì vzadu a není pak vùbec lehké postoupit vpøed. Asi jsme potøebovali chvíli èasu na porozumìní motorùm Toyota. Na Maxe jsem ale nestaèil. Jsem šastný že jsem dovezl svùj Reynard mezi dvì Loly. Na zaèátku to bylo velmi tìžké. Jeden z vozù Target se mì pokusil pøedjet v zatáèce Festival, ale sklouznul svým vozem až na mùj a trošku mì poškodil. Musím øíci, že mnoho jezdcù se pokoušelo o 'Kamikaze' manévry."

CHRISTIAN FITTIPALDI, Kmart Toyota Lola: "Podmínky byly dnes velmi tìžké, zvláštì zaèátkem závodu. Mnoho jezdcù opustilo tra na nových mokrých pneumatikách. I já jsem mìl malý výlet z trati, ale bylo to jen o pár centimetrù. Jsem velmi šastný a ještì víc pro body, které jsem dnes získal. Do sezóny jsme mìli pomìrnì pomalý start, ale teï se vracíme na výsluní. Prvním dvoum se podaøil snad zázrak, neudìlat na takovéto trati žádnou chybièku, a proto obsadili první a druhé místo a na mì zbylo až tøetí. Nejlépe se ale asi pøedvedl Max Wilson. On sám je nováèkem série a jeho tým taktéž. Vidìl jsem, že jeho auto bylo opravdu hodnì nedotáèivé. Myslím, že dojel ètvrtý. Odvedl opravdu dobrou práci."

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Max Wilson