CHAMPCAR/CART: Koment?? t?? nejlep??ch z Chicaga

KENNY BRACK, Shell Ford Lola: "Koneènì! Chvíli jsme se trápili, ale dnes se všechno znovu obrátilo k dobrému. V Michiganu došlo k menšímu nedorozumìní, a tak taková výhra hodnì potìší. Bylo to opravdu skvìlé vítìzství pro ...

KENNY BRACK, Shell Ford Lola: "Koneènì! Chvíli jsme se trápili, ale dnes se všechno znovu obrátilo k dobrému. V Michiganu došlo k menšímu nedorozumìní, a tak taková výhra hodnì potìší. Bylo to opravdu skvìlé vítìzství pro tým Shell Ford Rahal.

Byl to uèebnicový závod, podaøila se nám dobrá strategie zastávek v boxech. Po druhé zastávce v boxech jsem byl až 12, ale já jsem prostì jel a èekal. Pak všichni zajeli do boxù a já jsem byl ve vedení. V tu dobu zbývalo ještì zhruba 15 až 20 kol, a to už pro mne byla hraèka."

PATRICK CARPENTIER, Player's/Indeck Ford Reynard: "Abyste skonèili vysoko, potøebujete trochu od všeho. Dnes ráno mi vùz pøíliš nevyhovoval, ale bìhem závodu se to zmìnilo k lepšímu. Hlavnì jsem se snažil šetøit palivo. Musím øíci, že je to poprvé, co mi zmatek pøinesl úspìch. Ani jsem bìhem poslední žluté fáze nechtìl zajíždìt do boxù, ale tým byl pøipraven na zastávku. I pøesto jsme to zkusili jet bez zastávky a mìli jsme štìstí. Dnes to bylo doopradvy hlavnì o štìstí."

GIL de FERRAN, Marlboro Honda Reynard: "Myslím, že cesta k úspìchu zaèla již vèera odpoledne. Sice jsme se nekvalifikovali do prních dvou øad, ale auto nebylo tak špatné. I pøesto jsem pøes noc celý vùz pøenastavili. Dnes ráno jsem se ale projel s novým nastavením a to nebylo vùbec dobré. Rozhodli jsme se všechno vrátit, i když již nezbývalo mnoho èasu, ale udìlali jsme to. Odstartoval jsem a cítil že se vùz chová výbornì. Zpoèátku jsem se snažil být hodnì, opravdu hodnì trpìlivý a ušetøit tolik paliva, kolik jen šlo. Postupnì jsem ale zaèal v auto získávat dùvìru a zrychlovat. To se projevilo zvláštì po druhém pit-stopu. Dnešní výsledek je výsledkem pøedevším týmu."

-Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar