CHAMPCAR/CART: Koment?? od t?? nejlep??ch z Milwaukee

JUAN MONTOYA, Target Toyota Lola: "Jsem doopravdy šastný. V posledních nìkolika závodech jsme mìli hodnì smùly. Bylo to velké zadostiuèinìní, vyhrát pro Toyotu a tým Target. Zvl᚝ mì tìší vítìzství pro...

JUAN MONTOYA, Target Toyota Lola: "Jsem doopravdy šastný. V posledních nìkolika závodech jsme mìli hodnì smùly. Bylo to velké zadostiuèinìní, vyhrát pro Toyotu a tým Target. Zvl᚝ mì tìší vítìzství pro Toyotu, protože se o již hodnì dlouho snažili. Rychlí jsme byli již od zaèátku roku, ale teprve teï se to povedlo dotáhnout do konce. Ještì je pøed námi 14 závodù. Loni jsem vedl s velkým náskokem, ale do posledního závodu jsem vstupoval jako druhý. Potøebujeme hlavnì bodovat a pak se uvidí. Vítìzství muselo pøíjít, døíve nebo pozdìji. Vedlli jsme více jak 50 procent z možných kol. Dnes jsme to koneènì zvládli."

MICHAEL ANDRETTI, Big Kmart/Texaco/Havoline Ford Lola: "Byl to dobrý den. I pøestože moje auto nebylo zcela perfektní. Všechno pøedjíždìní se mi povedlo na startu, a nebo v boxech. Mechanici v boxech si tak zaslouží podìkování. Mohl jsem pøedjet Juana v boxech, ale on mì dostal zpátky v provozu. Asi 5 kol pøed cílem se dostal do hustého provozu a já jsem jel tak rychle, jak to jen umím, ale nestaèili mi kola. Kdyby bylo do konce ještì 10 kol, tak by to mohlo být zajímavé.

Neuvìøitelnì mì potìšila ta obrovská návštìva v pondìlí. Vypadalo to, jako by tady bylo stejné množství lidí jako v nedìli. Myslím, že to bylo úžasné. V Milwaukee máme urèitì spousty vìrných fanouškù."

PATRICK CARPENTIER, Player's Forsythe Racing Team Ford Reynard: "Jsem velmi šastný. Tým pøedvedl skvìlý výkon. I když ke konci jsem se již v autì necítil tak dobøe a nemohl jsem tolik tlaèit na pilu. Myslím, že jsem jezdil asi tak stejnì rychle jako Juan. Snažil jsem se držet se ho, ale jak jsem již øekl, pak zaèalo auto být trochu nervózní. Ale máme dobrou kombinaci a já se tìším na další letošní závody."

- Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar