CHAMPCAR/CART: Koment??e t?? nejlep??ch z Milwaukee

KENNY BRACK, Shell Ford Lola: "Dneska to nebyl vùbec lehký závod. Pøes víkend jsme tu nemìli prakticky možnost nastavit vozy, kvùli zrušené kvalifikaci jsme se po okruhu projeli jen na dvì hodiny v pátek a to bylo vše až do...

KENNY BRACK, Shell Ford Lola: "Dneska to nebyl vùbec lehký závod. Pøes víkend jsme tu nemìli prakticky možnost nastavit vozy, kvùli zrušené kvalifikaci jsme se po okruhu projeli jen na dvì hodiny v pátek a to bylo vše až do dnešního rána. A proto bylo velmi obtížné najít ten správný set-up. Myslím že se nám na to také moc nepovedlo, ale asi to bylo lepší než u ostatních.

Na startu se pøímo vedlì mì ocitl Helio Castroneves, nechápu jaktože jsem se nesrazili, ale prostì k tomu nedošlo. V zrcátkách jsem vidìl Michaela Andrettiho, a to nebylo vùbec dobré, protože on tu již pìtkrát vyhrál.

Potìšilo mì, že jsme se Bobby Rahalovi pøedvedli dnes v dobrém svìtle [Rahal si odskoèil z Evropy kde vede tým Jaguar F1 a do Milwaukee se pøijel podívat na svùj CART tým]. To je nìco, co si mùže odvézt zpìt k Jaguaru a být na to pyšný. S Bobbym jsem èasto v kontaktu, èasto si telefonujeme, on se byl teï podívat na nás a já jsem byl pøed týdnem v Anglii.

A co se týèe šasí Lola, nebyl jsem si jimi plnì jistý až do Mexika, protože pøi testování to na podobných tratích nevypadalo pøíliš dobøe. Docela dost jsme z toho byli nervózní, ale pak jsme tvrdì zapracovali, abychom to auto poznali a je to opravdu dobré auto.

Není to vùbec lehké, závodit v téhle sérii a tak když nìkdy zvítìzíte, je to naprosto fantastické. Musíte vítìzit v závodech ve kterých mùžete a dojíždìt závody kde vyhrát nemùžete..."

MICHAEL ANDRETTI, Motorola Honda Reynard: "Byl to zvláštní závod, zase jeden z tìch, kde hrál benzín dùležitou roli. Kolem poloviny závodu jsme prostì kroužili okolo a snažili se ušetøit benzín. S pøedjíždìním jezdcù o kolo byl také docela problém. Ke konci závodu se auto zaèalo chovat hodnì nedotáèivì a já už jsem nebyl schopný dohnat Kennyho. Je to smùla, protože jinak bylo auto ve velmi dobré kondici. Team Motorola se pøedvedl velmi dobøe, napøiklád pøi zastávkách v boxech. Vjíždìl jsem na druhém místì a vyjíždìl již první.

Dneska ráno jsme ale mìli menší problém, když se porouchalo køídlo a ztratilo úhel nastavení. Nevím co se stalo v závodì, možná to byl stejný problém. Nechtìl jsem aby se Dixon dozvìdìl o mých trablech, protože by toho mohl využít. Nakonec se ale pøi poslední žluté fázi mezi nás dva vklínil jeden opozdilec a já jsem vìdìl že to již dobøe dopadne."

SCOTT DIXON, Powerware Panasonic PacWest Toyota: "Na to jak to vše zaèalo tak to byl velmi dobrý závod. V pátek se auto chovalo velmi špatnì. Potøebovalo ještì hodnì práce na vyladìní a možná bychom se mohli kvalifikovat ještì lépe. V nedìli to již ale bylo o mnoho lepší. Toyota byla doopravdy silná.

Obì moje první vítìzství jak v Indy Lights tak v CART jsem získal na mílovém oválu. Myslím, že styl mého závodení sedí na krátké ovály velmi dobøe.

Potøebujeme ještì zapracovat na nastavení vozu pro kvalifikaci na mílových oválech, v Nazarethu to nebylo vùbec dobré. Mìl jsem natankováno spousty benzínu a zdálo se že Michael stále více zvolòuje. Možná jsem ho mohl pøedjet, jen jsem se k nìmu potøeboval dostat trochu blíže. Ale když se mezi nás o poslední žluté fázi vklínil Patrick Carpentier, vìdìl jsem že již nemám šanci"

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Helio Castroneves , Bobby Rahal , Patrick Carpentier