CHAMPCAR/CART: Kenny, the king again (Czech)

Kenny Brack se na mílovém oválu v Milwaukee pøedvedl doopravdy výbornì. Po celou dobu závodu svádìl bitvu se zkušeným Michaelem Andrettim a nakonec ji o 1,3 s vyhrál. Tøetí místo Scotta Dixona je pro mne také ...

Kenny Brack se na mílovém oválu v Milwaukee pøedvedl doopravdy výbornì. Po celou dobu závodu svádìl bitvu se zkušeným Michaelem Andrettim a nakonec ji o 1,3 s vyhrál. Tøetí místo Scotta Dixona je pro mne také pøíjemným pøekvapením, vypadá to, že by z nìj mohl vyrùst kvalitní jezdec. Mám ale takový dojem že tento jeho další úspìch stejnì jako jeho vítìzství v Nazarethu mùžeme pøipsat lepší strategii zastávek v boxech.

Brack si v tomto závodì výraznì polepšil postavení v šampionátu, protože jeho ètyøi nejbližší pronásledovatelé nedojeli. Soupeøi mu zaèali ubývat už na startu. Helio Castroneves, startující z druhého místa, se v první zatáèce prvního kola natlaèil vedle Bracka, došlo k menšímu kontaktu a výsledkem byl neovladatelný Brazilcùv vùz. Castronevesovi se nedokázal vyhnout da Matta a oba byli po následujícím støetu vyøazeni.

Když se uklidily trosky a zajel Safety Car, nezvládl svùj vùz Paul Tracy. Zøejmì studené pneumatiky po nìkolika pomalých kolech odjetých za Safety Carem zpùsobily, že Tracy vùz neudržel ve stopì a vylétl do ochrané zdi. Naštìstí ze zdemolovaného vozu vystoupil nezranìn.

Ètrvtým pronásledovatelem byl Jimmy Vasser. Ten zpoèátku jezdil ètvrtý za de Ferranem, po pit stopu se pøes nìj však propracoval a usadil se na tøetím místì za Brackem a Andrettim. Ve 132. kole se ale pokusil pøedjet o jedno kolo nováèka Toru Takagiho, ten mu ale "zavøel dveøe" a Vasser taktéž okusil tuhost ochraných zdí. Ani jeho náraz naštìstí nemìl následky na jezdcovì zdraví. Tora Takagi byl pozdìji za tento manévr vylouèen ze závodu.

Jak jsem již poznamenal v úvodu, po celou dobu závodu se ve vedení støídali hlavnì Brack s Andrettim. Finalní zmìna pøišla ve 183. kole, když se Brack nádherným manévrem v první zatáèce dostal pøed Andrettiho, jehož výkon sledoval i jeho otec Mario.

Vzrušení na závìr pøinesla asi 20 kol pøed cílem kolize Fittipaldiho s Minassianem, když v následné žluté fázi se smazaly všechny rozdíly a boj o vítìzství mohl zaèít znovu. Minassian pøedvedl podobný manévr jako Takagi, ale výsledkem této nehody byly oba vozy ve zdi a pohmoždìnina nohy pro mladého Francouze.

Brack si ale již vítìzství nedal vzít. Jeho výhra mìla èíslo 100 pro podvozky Lola. Ta je tak prvním konstruktérem, který dosáhl stovky. Druhý Andretti se poprvé s novým týmem postavil na stupnì vítìzù a ani tøetí Dixon urèitì nebyl zklamaný. Vážnì aspiruje na titul nováèka roku.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Helio Castroneves , Jimmy Vasser , Paul Tracy , Tora Takagi , Kenny Brack