CHAMPCAR/CART: Jezdeck? slo?en? t?mu Green pro rok 2001

Team KOOL Green se rozhodl jako jeden z prvních ukonèit dohady o jeho jezdeckém složení pro pøíští rok a oznámil, že si ponechá oba souèasné jezdce, tedy Daria Franchittiho a Paula Tracyho. Paul Tracy podepsal smlouvu dokonce až...

Team KOOL Green se rozhodl jako jeden z prvních ukonèit dohady o jeho jezdeckém složení pro pøíští rok a oznámil, že si ponechá oba souèasné jezdce, tedy Daria Franchittiho a Paula Tracyho.

Paul Tracy podepsal smlouvu dokonce až do roku 2005. Dario Franchitti naproti tomu podepsal jen na rok 2001 a tak je možné, že si pouze nechává další rok na pøemýšlení, jestli pøestoupí do F1 nebo ne. Musím øíci, že Reynard/Honda týmu Green pro nìj bude asi jistìjší volbou než nejistá budoucnost u Jaguaru v F1.

Barry Green: "Jsem velmi potìšen, že máme naše jezdce let 1998, 1999 a 2000 znovu pohromadì. Tihle jezdci se nám osvìdèili a vzhledem k jejich schopnostem a konkurenceschopnosti oèekáváme, že jejich sezóna 2001 s naším týmem nezùstane bez úspìchu. To, že jsme získali Paula Tracyho na dlouholetý kontrakt a udrželi Daria Franchittiho i pro pøíští rok, bylo možné jedinì díky dlouhodobé smlouvì s hlavním sponzorem, firmou KOOL. Takový kontrakt dodává týmu stabilitu a umožòuje investovat jak do pøítomnosti, tak do budoucnosti."

Paul Tracy, narozený v kanadském Scarborough, jezdí v CART iž od roku 1991 a v souèasné dobì již tøetí sezónu za tým KOOL Green. Jeho 17 vítìzství a 13 pole position ho øadí na druhé místo mezi aktivními jezdci, co se týèe dosažení tìchto dvou nejlepších výsledkù. Nejlepším rokem pro nìj byl loòský, kdy nasbíral celkem 161 bodù, umístil se na tøetím poøadí v šampionátu a byl jmenován do CART All-Star týmu.

Jeho partner, Dario Franchitti, narozený ve Skotském Edinburghu, jezdí v CART od roku 1997 a od roku 1998 s týmem KOOL Green. Získal celkem šest vítìzství a devìt pole position. Taktéž loòská sezóna byla pro nìj nejùspìšnìjší, když skonèil na druhém místì v celkovém poøadí a o titul pøišel díky tomu, že mìl menší poèet vítìzství než pozdìjší mistr Montoya. Oba však mìli 212 bodù.

Franchittioh sezóna byla již od zaèátku poznamenána smùlou, když se pøi jarních testech CART 11. února zranil a chvíli mu trvalo, než se zase dostal do plné formy. Nyní se však zdá, že už poèáteèní neduhy pøekonal, když získal svoji první letošní pole position na posledním závodì na Road America a také v sedmi z devíti pøedchozích závodù nebyl na startu horší než pátý.

Tracy s Franchittim tvoøí celkem úspìšný pár, zvláštì pak v roce 1999, když se jim podaøilo získat tøi "double" vítìzství. V Torontu a Detroitu zvítìzil Franchitti pøed Tracym a v Houstonu se poøadí pouze obrátilo.

Paul Tracy: "Je skvìlé být zase zpátky s týmem KOOL Green s vìdomím, že zde budu ještì hodnì dlouho. Toto je kvalitní tým a oni mi nabízejí vše, co si mùžu jako jezdec pøát - nejlepší techniku, výborné mechaniky a inženýry a nakonec také pøíjemné prostøedí."

Dario Franchitti: "Jsem velmi rád že mùžu dále spolupracovat s lidmi, kteøí mi dali pøíležitost vyhrávat závody, ucházet se titul a zároveò se pøi tom pobavit. Uvìdomuju si dùvìru, kterou ve mne Barry a KOOL mají a proto plánuji pro nì vyhrávat závody"

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Paul Tracy , Dario Franchitti , Barry Green