CHAMPCAR/CART: Interview s Paul Tracym

Otázka: V posledních dvou závodech jste vždy startoval ze 17. místa, i pøesto jste však dokázal jednou zvítìzit a jednou dojet tøetí. Nemìl byste ale pøecjen udìlat nìco, abyste se kvalifikovával na trošku ...

Otázka: V posledních dvou závodech jste vždy startoval ze 17. místa, i pøesto jste však dokázal jednou zvítìzit a jednou dojet tøetí. Nemìl byste ale pøecjen udìlat nìco, abyste se kvalifikovával na trošku lepších místech?

PAUL TRACY: No, možná ano, ale naše výsledky letos jsou skvìlé. Kvalifikoval jsem se jako 4. v Nazarethu, a proto se na tenhle závod tìším. Tìším se také do Brazílie.

Ale zas musím øíct, že jsme se v Homesteadu velmi trápili. Nikdy jsme nenastavili auto, aby bylo dost rychlé. I pøesto mì pøekvapilo, jak hrozné to bylo v Long Beach. Nejen já, ale i Dario jsme se s tím trápili. Po tìch strašných kvalifikacích jsme chtìli hlavnì testovat vozy a pøipravovat se na další závody.

O. A co vy, myslíte si, že se vaše øidièské schopnosti bìhem nìkolika posledních let nìjak zmìnily, když jste pøedvedl takový vzestup poøadím?

PAUL TRACY: No, asi jsem teï víc klidnìjší a ochotnìjší èekat. Zøejmì je to mnohem lepší, než zbyteènì riskovat a konèit závody mimo závodní dráhu. Nyní jsem schopen èekat a dojet závod tøeba na posledním místì. Ale takhle se dá i vyhrát... A to je asi ta nejvìtší zmìna.

O: Chtìl jsem se vás na to zeptat, jak je to tìžké, zùstat klidný, zvláštì když se šplháte polem jezdcù až ze 17. místa. Nemìl jste takový pocit, že ve vás bojuje ten pøíliš agresivní styl s tím pøíliš klidným?

PAUL TRACY: Myslím, že teï je situace pro mne mnohem jednodušší díky tomu, že už nestojím o výhry za koždnou cenu. Bìhem minulého roku jsem se zamìøoval hlavnì na to dojet. Ne zvítìzit, ale hlavnì dokonèit závod. A když už se to zaène daøit, zaèínáte vítìzit a dojíždìt na velmi dobrých místech. Na tohle jsem se chtìl zamìøit, a taky je to to, na co mì chtìl nasmìrovat Tony, a zdá se, že to funguje.

O: A o tìch posledních letech jste si s Tonym jen tak povídali, anebo jste se musel hodnì pøizpùsobit?

PAUL TRACY: Nebylo to zas nìjaké velké pøizpùsobování, ponìvadž se výsledky zaèali dostavovat. Možná, kdyby to nefungovalo, už bych s tím pøestal.

Ale, jak víte, to co mì nauèil funguje, a tak se nemám naè zlobit.

O: Ještì bych se rád zeptal na to, co si myslíte o Detroitu. Bylo oznámeno, že se CART již do Detroitu nevrátí po roce 2001. Co si o tom myslíte?

PAUL TRACY: Vím, že je tu hodnì sporných bodù, zvl᚝ ulièka boxù. Tra je také velmi hrbolatá a i když byla opravována, ještì stále to není ono. Jak pro týmy, tak pro fanoušky.

Nevím tedy, jak to dopadne. Vím že kontrakt je u konce, a že bylo organizátorùm v Detroitu doporuèeno, co mají zmìnit, aby se tam CART zase vrátila,

O: Paule, ještì nikdy pro vás nezaèala sezóna tak dobøe. Když se podíváme zpìt, je to mnohem horší. V roce 1993 jste byl v prvních dvou závodech 5. a 16., v roce 1997 jste byl druhý a pak 19. Jak se tedy teï cítíte?

PAUL TRACY: Jsem z toho pøíjemnì potìšen. Teï už si koneènì vìøím. Tìším se na následující oválovou sérii, protože vím, že mùžu uspìt. Máme dobré auto, které se na tìchto tratích cítí dobøe. A i když se nekvalifikujeme pøíliš dobøe, mùžu se spolehnout na svùj tým a svùj styl jízdy, který mì dostane zpátky dopøedu.

Jak už sem øekl pøed chvílí, nezajímám se teï jen o to, vyhrávat závody. Soustøeïuji se hlavnì na to dojíždìt závody. A když už jedu, jsem vìtšinou v popøedí. Jestliže se podíváte do historie, uvidíte, že i když jsem vypadl, vypadl jsem z pøedního místa.

O: A tak tedy èím to je, že jste se teï tak zmìnil? Mùže za to Tony? Nebo to je prostì díky tomu, že vám loni bylo 30?

PAUL TRACY: Možná to tím bude. Ale také je to asi tím, že si uvìdomuji, jaká je dnes situace. Jaká je dnes velká konkurence. Každý je rychlý, a jezdí na konci nebo ve vedení a proto je dnes velmi tìžké pøedjíždìt. Musíte tlaèit na soupeøe, aby udìlal chybu, anebo na nì musíte vyzrát v boxech. Je tøeba jezdit tak, abyste ušetøil víc benzínu než oni a mohl v pøípadì vyvìšení žluté vlajky mít lepší zastávku v boxech. Dnes je dùležitá hlavnì strategie zastávek v boxech.

O: A je to poøád ještì zábava?

PAUL TRACY: Myslím že urèitì, zvláštì po takovém výsledku, jako jsme pøedvedli dnes. Je to ale trošku jiné, na silnièních okruzích než na velkých oválech. Tam nìkoho pøedjedete a v další zatáèce vás klidnì pøedjede zpátky. Tady to tak nefunguje...

O: Bìhem kvalifikace a tréninkù jste si musel zvyknout na nìkteré nové èásti okruhu v Long Beach. Bylo to pro Vás nìjak obtížné?

PAUL TRACY: Ty nové èásti se mi velmi líbí. Odvedli tady velmi dobrou práci. Jsou tu však také ještì nìjaké sporné body co se týèe bezpeènostních bariér a oplocení, které je tøeba upravit.

Ale myslím, že to byl velmi dobrý závodní víkend. Mìli jsme obrovskou podporu od fandù. Long Beach je jeden ze závodù, které prostì musíte vyhrát...

O: Loni si asi veøejnost myslela nìco jiného o Paulu Tracym. Jak vás to ovlivnilo a je to jiné letos?

PAUL TRACY: Nevím, jestli se to nìjak zmìnilo, ponìvadž od lidí okolo mnì jsem mìl vždy podporu. A moji fanoušci mì také vždy podporovali. Možná že mám teï pár fanouskù navíc. Ale jak sem øekl, lidé okolo mne vždy stály za mnou. A asi bych mohl øíci, že teï je více lidí na mé stranì.

O: Myslím, že to asi bude pravdu. Sledoval jsem kousek závodu v deváté zatáèce a když jste vyhrál, tak ty lidé zaèali opravdu bláznit.

PAUL TRACY: Dìkuji.

O: Bylo to náhderné vítìzství, vidìl jsem jak byli všichni opravdu šastní. Vím, že jste se celý víkend trápil s nastavením vozu. Co se vám povedlo tak skvìlého bìhem noci ze soboty na nedìli, že jste mohl vyhrát?

PAUL TRACY: Hodnì jsme se s tím trápili, spolus Dariem jsme zmìnili snad všechno, co se zmìnit dalo, ale pøesto to nefungovalo. Veškerá data, která jsme mìli z loòských roèníku byla uplnì na nic.

Se Stevem Challisem jsme zkusili jedno alternativní øešení. On pracoval loni s Gregem Moorem, a tak mìl ještì z té doby nìjaká data. Hodnì toho mám na autì stejného, jako mìl Greg, dokonce nìkteré klíèové èásti, a tak jsme to vyzkoušeli. Udìlali jsme nìkolik zmìn bìhem nedìlního warm-upu a ty doopravdy pomohly. Bìhem 10 až 15 minut bylo auto skvìle pøipraveno pro závod.

Dario ale nìudìlal žádné zmìny podle Grega - a to byl asi ten rozdíl...

O: Dost emocionální zážitek, že ano?

PAUL TRACY: To teda ano, byl to skvìlý pocit. A nebylo to poprvé, co se to událo takhle. Také v Homesteadu jsme se celý víkend trápili s rychlostí, až jsme použili nìkterá nastavení od Grega a auto úplnì ožilo. Jsme velmi šastní, že Steve Challis pracuje s námi.

O: Jak si myslíte, že to bude vypadat v Riu. Oèekáváte že se podaøí dobøe naladit auto?

PAUL TRACY: To se uvidí. Náš setup fungoval dobøe v Nazarethu, ale jestli bude fungovat i tam, to nevím. Tra v Riu bývá také velmi špinavá, a tak není jednoduché se tam rychle rozjíždìt.

Pøesto svému autu dùvìøuji. Možná obèas vypadáme trochu pomalejší, než ostatní týmy, ale zase naopak se naše auta velmi dobøe vodí. A tady je velmi dùležité, jak se vám podaøí zpomalit pøed zatáèkou a jak rychle z ní zase vyjedete.

O: Myslíte že máte šanci vyhrát šampionát?

PAUL TRACY: Tak to doopravdy nevím. Každý rok se o to snažím. Každý závod jedu nejlépe jak dovedu. Neumím jezdit jen tak pro body a kalkulovat, na kterém místì musíte dojet. Já prostì odvedu to nejlepší co ve mì je.

Dùležité je, abychom se zamìøili na to, dìlat ménì chyb než konkurence. A o to se právì snažíme.

O: Jaké to bude v Nazarethu, když bude pouze jeden den, kdy probìhnou všechny tréninky a závod? Stihnete za tu krátkou dobu nastavit auto?

PAUL TRACY: Snad to pro mì bude dobré. Mám hodnì zkušeností s podobnými problémy, prostì pøijít a závodit. A tak, se štìstím, se mi snad podaøí získat dobrý výsledek.

Má to ale také další stránku. A to z pohledu fanouškù. Ti, kteøí by v nedìli odjeli domù a v pondìlí šli do práce teï mohou zùstat a shlédnout závod i v pondìlí. Myslím, že to bude dobrý víkend.

O: O motoru Honda se øíká, že trochu zaostává v síle. Co si o tom myslíte?

PAUL TRACY: Nemyslím, že je to pravda. Homestead je tra nároèná na motor, a tøetí místo nebylo urèitì špatné. Long Beach je ještì více nároèná, a pøesto jsme zde dokázali vyhrát. Na Hondu si nemohu vùbec stìžovat. V nedìli jsem slyšel, že Honda vyhrála 15 posledních závodù na mìstských tratích - to je prostì úžasné.

O: Mají vaše problémy s nastavením vozu spojitost s novými pneumatikami?

PAUL TRACY: Ne zcela. Byl to problém s tím, že jsme nemohli najít správný pøítlak pro celé auto. Ale mám takový pocit, že jsme tento víkend našli jeden ze svých hlavních problémù. Nechci pøíliš zbyteènì zabíhat do podrobností, protože si myslím, že už to koneènì máme za sebou.

O: V jedné èásti závodu se zdálo, že máte problémy s nájezdem do první zatáèky. Èím to bylo?

PAUL TRACY: Byly to problémy se studenými pneumatikami. Musel jsem se hodnì snažit, abych pøed sebe nepustil Helia a tak jsem šel pozdì na brzdy. Obèas jsem trochu probrzdil a svezl se zatáèkou až pøíliš do široka, ale jinak jsem byl s autem spokojen. Nové pneumatiky jsou trochu tvrdší, a tak to chvíli trvá, než se zahøejí.

O: A co ten kontakt s Michaelem na pit lane?

PAUL TRACY: Byl jsem velmi šastný, že se nic nestalo. Vím, že to mohlo skonèit témìø katastrofou.

O: V nedìli po závodì jste se vyhnul otázkám bezpeènosti. V CART se chystají na pøíští rok nìkteré zmìny v této oblasti. Jak se na nì díváte?

PAUL TRACY: Bezpeènost by urèitì mìla být tím prvním, o èem se jedná. V minulých letech jsme bohužel mìli pøíležitost vidìt, co se mùže stát.

O: Jak se vám líbí nové zatáèky, které byly zprovoznìny letos?

PAUL TRACY: Jsou skvìlé. Tra je takhle výborná.

O: Co jste zaèali nejdøíve øešit, když jste v pátek vydìli, že auto není správnì nastaveno?

PAUL TRACY: Když zaèínáte s problémy, vìtšinou to znaèí tìžký víkend. Ale v tomhle se já na svùj tým mùžu spolehnout. Když to takhle zaèíná, nepanikaøíme, ale snažíme se najít problém a hlavnì jeho øešení. Je to ale velmi tìžké, protože na trati mùžete strávit jenom krátký èas v trénincích. A pokud tuto šanci promrháte, není možné již auto správnì nastavit.

O: Co se vašich týèe fandù, bylo zøejmé, že v Long Beach jich bylo spousty. A jak jste již øekl, možná jich ještì bude více. Co pro vás znamená, že máte loajální fandy, kteøí za vámi budou stát a se dìje co se dìje?

PAUL TRACY: Je to skvìlé. Vždycky je dobré, když máte nìkoho, kdo vás podporuje a užívá si s vámi úspìch. Bez fandù by tenhle sport, ani žádný jiný, nebyl takový, jaký je.

O: Co vy sám osobnì dìláte, abyste fanouškùm ukázal, že o nì stojíte?

PAUL TRACY: Snažím se rozdat tolik autogramù, kolik jen jde. A nìkdy je to tìžké, zvl᚝e když nìkam jdete nebo se právì snažíte nasoukat do auta pøi tréninku. Ale i pøesto se o to snažím.

O: Mluvil jste o tom, jak je dùležitá dobrá strategie zastávek k dosažení ideální váhy. U vás je to ale trochu problém, ponìvadž má vaše auto vždy o pár kilo navíc. Chce CART nìjak urovnat tyto rozdíly v hmotnostech jezdcù?

PAUL TRACY: Ještì jsem o nièem neslyšel. Aèkoli, byl bych velmi rád, kdyby se to stalo, ponìvadž platím pomìrnì slušnou hmotností daò, oproti ostatním jezdcùm.

Ale nìjak zbyteènì mì to neobtìžuje. Je to prostì fakt. Zato se ale mùžu spolehnout na své tìlo, které by dokázalo zajet celý závod stejnì rychle jako v kvalifikaci. Ale vzhledem ke svému váhovému znevýhodnìní je pro mì tìžké porážet ta nejrychlejší auta.

O: A tak jste automaticky o pár desetinek sekundy za nimi...

PAUL TRACY: To je pravda, není vùbec lehké být nejrychlejší. Za to ale mùžu jezdit celý den v kvalifikaèním tempu.

O: V nedìli to vypadalo, že na tvrdších pneumatikách se závodilo mnohem lépe. Jak se jelo vám?

PAUL TRACY: Velmi dobøe. Dobøe se pøedjíždìlo a vùbec to pak byla velmi zábavná závodní tra.

Petr Stejskal <austin@cyber.cz>

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Paul Tracy