CHAMPCAR/CART: Interview s Dario Franchittim (Czech)

Interview s Dario Franchittim ----------------------------------------------------------------- Otázka: Vy jste teï v Rakousku na rehabilitaci, že ano? Dario Franchitti: Již ne, vèera jsem se vrátil domù do Skotska a chci si zde po...

Interview s Dario Franchittim

----------------------------------------------------------------- Otázka: Vy jste teï v Rakousku na rehabilitaci, že ano?

Dario Franchitti: Již ne, vèera jsem se vrátil domù do Skotska a chci si zde po dva dni odpoèinout než zamíøím na testy.

O: Jak dlouho jste byl v Rakousku a jakým zpùsobem jste se léèil?

DF: Strávil jsem tam 5 dní. Odjel jsem pøímo z Miami z lékaøského vyšetøení. Zpoèátku, po pøíjezdu, jsem poprvé chodil bez berlí. Bìhem tøetího dne jsem zaèal s procvièováním nohou. Svaly a šlachy, to všechno jsem mìl po dlouhé dobì bez pohybu uvolnìné.

Pak jsem zaèal s cvièením, které vlastnì celé tìlo znovu nastartovalo a vyzkoušelo, jak snáží vysoké zátìže a vysokou tepovou frekvenci.

Samozøejmì jsem také zapracoval na síle v nohou. Pøipravili pro mne asi 300 schodù, které jsem používal na procvièování. Když jsme s tím zaèli, vyšel jsem za den asi 1500 schodù. Na konci týdne jsem již byl schopen vybìhnout 1600 schodù nahoru a sejít dolù. Jsem z toho docela šastný.

O: A teï se cítíte...

DF: ...velmi dobøe, dìkuji. Bylo to pro mnì pøíjemné, prožít týden chozením po horách. Nachodil jsem toho opravdu spoustu, a tak se cítim velmi silnì. Svaly samozøejmì ještì nepracují na 100%, ale myslím, že moje tìlo je velmi dobré kondici.

O: Myslíte si, že pro Vás bude návrat do kokpitu po takové havárii obtížnìjší?

DF: Bude to trochu jiné, myslím, i když si z nehody nic nepamatuji. Opravdu nevím. Tohle je otázku, na kterou budu znát odpovìï po nedìli, až si znovu poprvé sednu za volat. Zdá se mi ale, že když si z nehody nic nepamatuji, pak by nemìl být problém.

O: Bude pro Vás problém to, že jste zameškal mnoho testování?

DF: Jsem si jistý, že jsem v urèité nevýhodì, ale já nejsem jezdec, který by potøeboval mnoho testovacích kilometrù na to, aby byl rychlý. Já si prostì sednu do auta a sžiju se s ním.

Paul [Tracy] moji nepøítomnost zvládl skvìle. Nesl na ramenou tíhu vývoje a spolu s techniky s týmu zapracovali velmi trvrdì. A tak, aèkoli jsem nenajel tolik, kolik bych chtìl, týmu tyto kilometry nechybí. Naštìstí se tak budu moci vrátit, jako bych nic nezameškal.

Jinak se na to podívat nemohu. Nemùžu zaèít sezónu s myšlenkou, že jsem neodjezdil dostatek testovacích kilometrù a na to se pak vymlouvat. Já se nechci vymlouvat, chci vyhrávat závody.

O: Co donutí èlovìka k návratu za volant po takové havárii? Co je to, co z vás, závodních jezdcù, dìlá tak trochu nenormální lidi? Já nevím, kdybyste mohl pomoci...

DF: Myslím, že je to asi láska k tomu, co dìlám. Láska k øízení závodního auta a láska k vyhrávání. To si myslím nutí lidi vkládat do toho všechnu tu námahu. Já se snažím, protože chci prostì pøijít a vyhrávat.

O: Co si myslíte o Michaelu Andrettim?

DF: Michael je jeden z nejzkušenìjších pilotù. Je to èlovìk, který již závodìním strávil slušný èas, ale pøesto se každý rok vrací silný, možná silnìjší než byl rok pøedtím. Nikdy neztrácí motivaci a také proto je tak trochu zvláštní. On sám má také zvláštní charakter. Když se podíváte na jeho otce, tak je to to samé. Nenajdeme jediné místo, kde by se nesnažil. S Michaelem se také velmi dobøe závodí. Nikdy jsem s ním nemìl žádné problémy, naopak jsem si s ním nìkolikrát pìknì zazávodil.

O: Don Halliday odešel k Týmu Rahal. Jaký máte pocit z Dona, co ho dìlá tak trochu zvláštním:

DF: Myslím že jako technik je velmi dobrý. Velmi dobøe se mi s ním spolupracovalo, rozumìli jsme si témìø beze slov. Bìhem doby mého zotavování mi neustále volal, i když již není v našem týmu. A také proto ho stále považuji za svého pøítele. Samozøejmì bych byl mnohem radìji, kdyby zùstal. I bez nìj však máme v týmu nìkolik velmi dobrých technikù.

O: Jak byste popsal svoji loòskou zkušenost, když jste po dvaceti závodech prohrál titul jenom díky tomu, že Montoya mìl více vítìzství?

DF: Jak jste již øekl, všechno bylo tehdy zahaleno stínem smrti z Gregovi havárie. Kvùli tomu jsem na to ani po posledním závodì nemyslel. Prostì skonèil poslední závod, a já zaèal pracovat na tom, abych si svoje sny splníl v pøíští sezónì.

O: V CART se pøipravuje restrukturalizace termínù závodù. Jak se stavíte k souèasnému kalendáøi. Myslíte si, že je nutné jet nìkteré závody døíve, abyste skonèili ještì pøed tím, než zaène fotbalová liga v záøí?

DF: Opravdu nevím, co bych k tomu mohl øíci. Prostì odjedu ty závody, které jsou pøede mnou. Trochu to vysiluje, samozøejmì, ale já rád závodím každý víkend. Neni žádná jiná vìc, kterou bych dìlal radìji, než nasedat do závodního auta.

Zato ale testování by mohlo být trochu omezeno. Myslím, že by pøebytek testování mohl být škodlivý pro dnešní závodení, ponìvadž jsou týmy až pøíliš dokonalé. 20 závodù s menším poètem testování by pro mne byl dobrý kalendáø.

O: Vím, že se hodnì v tisku spekulovalo o tom, co na Vaši havárii øekne Ashley. Teï se ale karta obrátí když se ona zùèastní závodu celebrit v Long Beach. Co si o tom myslíte?

DF: Asi to bude zábava.

O: Jste kvùli tomu nìjak znepokojený, nebo jí dávaté nìjaké rady?

DF: Vùbec se o ní nebojím.

O: Ona je opravdový fanoušek, že ano?

DF: Yeah. (tohle pøekladem ztrácí smysl:-)

O: Jak se díváte na ty všechny zmìny, co se udály v týmem - výmìny jezdcù, motorù, podvozkù... Pøíkladem mùže být tøeba tým Target.

DF: Myslím, že pro Toyotu bude asi toto spojení velmi výhodnì. Pøecjen, spojení s týmem, který vyhrál šampionát je velmi dobré. Toyota urèitì na svém motoru velmi zapracovala, ale mám také pocit, že za zmìnou stojí také peníze...

Naše partnerství s Hondou a s Reynardem je velmi dobré. Ti lidé berou svoji práci velmi vážnì a také podavájí výsledky. Vždy, když nìkdo pøijde s nìèím lepším, Honda a Reynard zapracují, aby byli ještì lepší. Lidem, se kterými pracuji, zcela dùvìøuji.

Co se týèe pneumatik, tak Firestone sice nyní nemá konkurenci, a i pøesto, že to musí být pro jejich inženýry trochu nudné, stále dodávají skvìlé pneumatiky.

O: Loni ještì jezdilo nìkolik vozù s pneumatikami Goodyear. Jaké to bude letos, jenom s jedním výrobcem?

DF: Myslím, že pneumaitiky budou tvrdší, a možná to bude také proto trochu více klouzat.

Firestone velmi rád pøedvádí, jak dobré má pneumatiky, a to tím, že vyhrává závody. Bohužel, nyní když vyhraje, tak vyhraje pouze sám nad sebou.

Válka pneumatikáøù také ale má i špatnou stránku. Mìkost pnìumatik stále rostla a tím se zvyšovala rychlost v zatáèkách a také trochu nebezpeèí. Ale, øeknu vám, není nic nad auto s novými pneumatikami Firestone v kvalifikaci. Je to skvìlý pocit, když se dostanou do té nejlepší kondice.

O: Loni v tuhle dobu jsem spolu hovoøili o nadcházející sezónì a opravte mì prosím, jestli se mýlím, ale cítil jste se mírnì optimistický. Jak jste na tom teï? Optimistiètìjší?

DF: Nevím, teï opravdu nevím. Velmi jsem se soustøedil na to, abych bych zcela fit a mohl se vrátit za volant. Vloni byly pøípady, kdy se mi nedaøilo, kdy mìl tým problémy, a nebo jsme mìli mechanický problém, ale pøesto jsme stále bojovali o titul.

A tak si myslím, že s týmem, a s dalšími partnery - Hondou, Reynardem a Firestone, bych mohl mít nìjakou šanci...

O: Bylo to nyní poprvé, co jste byl donucen zranìním udìlat si pøestávku v závodìní?

DF: Ano, to bylo.

O: Zmìnil se nìjak váš postoj k závodìní, a vùbec, váš postoj k životu obecnì?

DF: Tak o tom jsem moc neuvažoval. Závodit chci stále poøád a chci tomu vìnovat veškerou svoji snahu.

O: Našla se tedy pøíèina té havárie?

DF: Vìøím, že to zpùsobilo zlomení pravého zadního høídele který drží pravé zadní kolo. A tak, když jsem chtìl zatoèit, kolo prostì ulétlo.

O: Co je poslední vìc, na kterou si pamatujete?

DF: Je to trošku divné, ale pamatuji si obìd. Mìl jsem schùzku po obìdì a tu si pamatuji velmi jasnì. Ale nepamatuji se na øízení auta dopoledne ani odpoledne. A tak si myslím, že ten obìd je poslední vìc, kterou si pamatuji.

O: Mluvil jste nedávno se Stevem?

DF: Mluvil jsem s ním po jarním testování.

O: Byl jsem pøekvapen, jaký dìlá pokrok.

DF: Velmi se snaží, je opravdu neuvìøitelný. Pøál bych Vám vidìt, jak mu to jde.

O: Seventhgear.com, ahoj, Dario.

DF: Aha, to jste vy, co jste o mì rozhlašovali, že skonèím. To od vás nebylo moc hezké.

O: Omlouváme se za to...

DF: Kde jste to proboha zjistili? To byl vtip. To není vìc, kterou chcete aby ètenáøi èetli. Je to smìšné. Já se tady tìžce snažím, vrátit se do auta a najednou ètu že konèím, snad kvùli matce mé pøítelkynì -- to byl jen vtip, promiòte.

O: Pøíštì budeme mnohem opatrnìjší.

DF: Díky.

O: Zajímá se nìjak Ashley o to, abyste se zùèastnil natáèení filmu o CART?

DF: To nevím, musíte se zeptat jí.

O: Jak se stavíte k bezpeèostním bariérám? Tlaèíte na CART? Už jste o tom mluvil s nìkým z CART?

DF: Ještì jsem o tom s nikým z CART nemluvil, ale s nìkolika jezdci jsme probírali otázky bezpeènosti. Vìtšina lidí, co mì navšítila v nemocnici, se mnou hovoøila na podobné téma.

Myslím, že je potøeba na tom zapracovat. Ta zeï je opravdu hrozivá, a ještì k tomu ta rychlost, kterou se øítíme okolo. Když se podívate na F1 - jejich rychlosti jsou mnohem menší, ale všude mají kolem sebe obrovské pískové únikové zóny a podobné vìci.

O: Kdybyste vzal stupnici od 0 do 100%, kde oèekáváte že bude vaše kondice na prvním závodì?

DF: Cítím se, že mohu závodit na 100%. V porovnání s loòským rokem by to možná bylo i víc...

O: Možná to bude znít legraènì, ale asi jste nyní mnohem lépe pøipraven na sezónu než ve všech pøedchozích?

DF: Asi ano. Možná mi ten nucený odpoèinek vliv do žil novou motivaci. Na první závod urèitì budu uplnì vpoøádku a fit na 100%.

O: Povìzte mi nìco o Juanu Montoyovi, závodil jste s ním také ještì pøedtím, než jste vstoupil do CART. Co dìlá Montoyu Montoyou?

DF: Jeho pøízvuk:-)

To byl jen vtip, on je jeden z tìch, kteøí se snaží opravdu velmi silnì. Myslím, na to, že loni jel první rok, neudìlal moc chyb. Je také rychlý. Jeden z nejrychlejších. Podporuje moji motivaci a tlaèí mì stále k lepším výkonùm protože jsem s ním èastokrát musel bojovat.

O: Dìkuji, Dario, za èas strávený s námi. Hodnì štìstí pøi zotavování a to nejlepší k vašim testùm tento víkend a po celou sezónu 2000.

Vypadá to, že Vás brzy uvidíme, a to nás všechny potìší.

DF: Také dìkuji...

-- Petr Stejskal <austin@cyber.cz>

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Dario Franchitti