CHAMPCAR/CART: Homestead P?edstaven? prvn?ho z?vodu sez?ny

Pøedstavení prvního závodu sezóny --------------------------------- Letošní první závod, který má oficiální název Marlboro Grand Prix of Miami Presented by Toyota at Homestead-Miami Speedway (jak krátké:-), otevøe novou...

Pøedstavení prvního závodu sezóny
---------------------------------
Letošní první závod, který má oficiální název Marlboro Grand Prix of Miami Presented by Toyota at Homestead-Miami Speedway (jak krátké:-), otevøe novou sezónu CART, která snad nebude tak tragická, jako ta loòská.

Okruh v Homesteadu patøí mezi ty kratší, tedy jednomílové. Závod se pojede celkem na 150 kol, což pøedstavuje 225,3 mil.

Loòský závod pøinesl poslední vítìzství Kanaïanu Gregu Moorovi, který tragicky zahynul v posledním závodì loòské sezóny. Greg dovedl svùj Reynard-Mercedes také k vítìzsví v kvalifikaci. Závod byl nesmírnì napínavý, a druhý Andretti se pøihnal do cíle v tìsném závìsu za Moorem. Tøetí místo si pøipsal Dario Franchitti, startující ze sedmého místa.

Co pøinese letošní závod, to otázka. Velmi dobøe se na této trati cítí závodnická legenda Michael Andretti. Jeho výsledky zde nejsou vùbec špatné - 1997 - 1., 1998 - 1., 1999 - 2. A nyní, když vymìnil pøecjen ménì konkurenceschopné podvozky Swift za Lolu, tak by snad nemusela pøijít další smolná sezóna...

Pochopitelnì by rád vítìzstvím v prvním závodì zaèal obhajobu svého titulu loòský nováèek roku a také mistr Juan Montoya. V jeho týmu ale bìhem zimy probìhlo velké zemìtøesení, když byly vymìneny podvozky Reynard za Lolu a motory Honda za Toyotu. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím Kolumbijec spolu s týmovým kolegou Vasserem vypoøádají a zda dokážou udržet již ètyøleté panování týmu Target Chip Ganassi v šampionátu.

Na start se také postaví vicemistr z loòska, Skot Dario Franchitti. Jeho start byl ohrožen zranìním pøi testování na zaèátku února. Spolu s týmovým kolegou Tracym mají vysoké ambice, a protože zùstali u osvìdèené kombinace Reynard-Honda, není dùvod jim nevìøit.

Možná nás ale èekají i další pøekvapí - napøíklad tým Bobyho Rahala, který byl nejrychlejší pøi testech. Nováèek Keny Brack se jistì bude chtít pøedvést v nejlepším svìtle. Ale jsou tu i další jména, jako Papis, Fernandez, de Ferran a spousty dalších, kteøí mohou do poøadí na vyšších místech zasáhnout. Nechme se pøekvapit...

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Michael Andretti , Dario Franchitti , Chip Ganassi