CHAMPCAR/CART: Greg Moore Legacy Award (Czech)

Pøedstavitelé CART se rozhodli, že uctí památku kanadského závodníka Grega Moora zavedením nového ocenìní, které nazvali Greg Moore Legacy Award. Cenu by mìl dostat jezdec, který se nejvíce pøiblíží charakteru osobnosti Grega...

Pøedstavitelé CART se rozhodli, že uctí památku kanadského závodníka Grega Moora zavedením nového ocenìní, které nazvali Greg Moore Legacy Award.

Cenu by mìl dostat jezdec, který se nejvíce pøiblíží charakteru osobnosti Grega Moora, který nejenže byl velkým závodním talentem, ale také jeho chování k fanouškùm, novináøù a vùbec v celé komunitì CART, bylo vždy velmi vstøícné. A tak se kandidáti budou vybírat nejen podle výsledkù na trati, ale také podle svého když zrovna nesedí za volantem.

Kandidáti se nebou ale vybírat jenom z CART, ale také z jejich dvou podpùrných sérií - Dayton Indy Lights Championship a Toyota Atlantic Championship. Dva závody pøed koncem šampionátu už by mìlo být známo pìt kandidátu. Z každého seriálu musí být alespoò jeden.

Vítìz bude slavnostnì vyhlášen na CART Award Banquet, který je pro letošek plánován na ponìlí 30. øíjna do hotelu Century Plaza v Los Angeles.

Tato cena má uctít kanadského závodníka Grega Moora, který zemøel loni ve vìku pouhých 24 let na následky strašlivé havárie pøi posledním závodì CART ve Fontanì. Poprvé na sebe výraznìji upozornil v sérii Indy Lights, kde se stal šampioném roku 1995 vytváøejícím nové rekordy. Zaznamenal rekord 10 vítìzství v jedné sezonì, z toho 5 v øadì, a sedm pole position ve 12 závodech.

Od roku 1996 jezdil v CART za tým Player's Forsythe a za ètyøi roky svého pùsobení získal pìt vítìzství a pìt pole position. Zároveò se mu také podaøilo být nejmladším jezdcem, který kdy vyhrál závod CART - jubilejní triumf pøišel v Milwaukee ve vìku 22 let, 1 mìsíc a 10 dní. Taktéž se umístil v první desítce koneèného poøadí ve všech roènících. Nejlepším pro nìj bylo ètvrté místo v roce 1998.

Startovní èíslo 99, se kterým v CART pùsobil Greg Moore, bylo vedením vylouèeno z dalšího pùsobení v závodech a pøidalo se tak ke st. è. 14, což byl vùz A.J. Foyta. Devadesát devítka byla odstranìna ze startovní listiny v listopadu 1999 a nyní u pøíležitosti závodu ve Vancouveru probìhly další ceremonie.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Greg Moore , A.J. Foyt