CHAMPCAR/CART: Evropsk? testy - den (okruh) prvn?

První testy vozu série CART na nìmeckém Eurospeedway Lausitz, které se uskuteènily tento týden v pondìli, dopadly dobøe. Krátké a struèné...:-) Tým Dale Coyne Racing, který v letošní sezónì kvùli nedostatku financí odjel jen...

První testy vozu série CART na nìmeckém Eurospeedway Lausitz, které se uskuteènily tento týden v pondìli, dopadly dobøe. Krátké a struèné...:-)

Tým Dale Coyne Racing, který v letošní sezónì kvùli nedostatku financí odjel jen dva první závody, podnikl(-ne) malou testovací exkurzi na dvì tratì, na kterých se uskuteèní evropská premiéra CART. Tento týden v pondìlí otestoval nìmecký Lausitzring a o týden pozdìji by mìl otestovat anglický Rockingham.

Za volant týmové Loly/Ford roèníku 2000 se posadil jedenatøicetiletý Kaliforòan Alex Barron, který pro tým odjel nìkolik závodù na konci sezóny 2000, a na dvoumílovém oválu odkroužil pøes 200 mil, což dìlá zhruba 320 km. Pøíležitost uvidìt naživo závodní vùz s výkonem 850 koní ještì pøed jeho evropskou premiérou si také nenechalo ujít nìkolik stovek divákù, kteøí se na test pøišli podívat.

Alex Barron: "Tra je opravdu úžasná, naprosto skvìlá! Superspeedway je perfektní pro rychlé závody ChampCar. Myslím, že nejlepším jezdcùm bude trvat jedno kolo asi 35 s."

Ani týmový šéf Dale Coyne nešetøil chválou, podle jeho slov je tra plná míst k pøedjíždìní, a tak se asi máme na co tìšit...

German 500, evropská premiéra CART, se pojede 15. záøí 2001. A pokud se nestane nic nepøedvídaného a nebude porušena smlouva, na tomto okruhu se pojede ještì minimálnì do roku 2005.

A mùj dojem z tìchto testù? Myslím, že nikdo v CART netouží po tom, aby se opakoval další Texas...(pro ty co nevìdí - zde se mìl jet letošní tøetí závod, ale byl zrušen kvùli strachu o bezpeènost jezdcù; tra, na které se jelo poprvé, kladla na jezdce pøíliš velké nároky a ti pak po absolvování vìtšího poètu kol ztráceli krátkodobì vìdomí).

-Petr Stejskal - Motorsport.com

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Alex Barron , Dale Coyne
Teams Dale Coyne Racing