CHAMPCAR/CART: Dixon l?mal rekordy

Závod v Nazarethu se vyvíjel již od zaèátku velmi pøekvapivì. V pátek a v sobotu byl nejrychlejší Bruno Junqueira, nováèek v týmu Chipa Ganassiho. To by nemuselo být takovým pøekvapením, pokud si vzpomeneme na pøedloòské...

Závod v Nazarethu se vyvíjel již od zaèátku velmi pøekvapivì. V pátek a v sobotu byl nejrychlejší Bruno Junqueira, nováèek v týmu Chipa Ganassiho. To by nemuselo být takovým pøekvapením, pokud si vzpomeneme na pøedloòské výkony Juana Montoyi. Ale to, co se událo v nedìli, bylo skuteèným pøekvapením. Neskuteènì riskantní hrou se zastávkami v boxech se na nejvyšší místo dostal absolutní nováèek Scott Dixon z týmu PacWest.

Start závodu neprobìhl bez problémù, když se v zavádìcím kole roztoèil Bryan Herta. Vypadalo to jako by byl da Mattou natlaèen do vnitøku tratì. Pøi následném restartu mìl trochu problémy Helio Castroneves, ale zvádl je a mohl pokraèovat.

Po dvaceti kolech bylo následující poøadí: Brack, Servia, Junqueira, Jourdain a Fernandez.

V 32. kole odešel motor Ford Patricku Carpentierovi a ten samozøejmì odstoupil ze závodu.

V 73. kole nezvládl vùz Michel Jourdain Jr. a roztoèil se. Naštìstí vše zachránil a nenarazil do ochrané zdi. Nad tratí však zavláli žluté vlajky. Proto se oèekávali zastávky v boxech. Ty samozøejmì pøišli. Po nich se ustálilo poøadí: Brack, Servia, da Matta, Fernandez, Castroneves a Kannan. Ve stejné dobì se Max Papis potýkal s velkým problémem - jeho vùz mìl jenom šestý pøevodový stupeò. Tým se to snažil zpravit, ale to se nepodaøilo.

113. kolo - pøišlo další vzrušení, když se na trati roztoèil Tora Takagi. Nakonec ale svùj vùz zvládl a pokraèoval bez nárazu do zdi. Další žlutá fáze dala pøíležitost natankovat, ale bylo by to pomìrnì riskantní, ponìvadž do konce závodu zbývalo více jak 100 kol. 13 jezdcù se ale u svých mechanikù zastavilo...

Po následném restartu se støetli Gil de Ferran a Alex Tagliani. de Ferran vystoupil ze svého vozu nezranìn, Taglianimu museli pomoci bezpeènostní pracovníci, ale po krátkém vyšetøení byl bez problémù propuštìn.

Poslední pitstopy utvoøily toto poøadí: Kannan, Franchitti, Nakano, Tracy, Dixon, Vasser, Fittipaldi, Jourdain, Junqueira, Brack, Servia a da Matta.

Kenny Brack se po poslední zastávce propadl až na 10. místo. Pøedvedl však super jízdu a propracovával se polem. V poslední chvíli byl druhý za Dixonem. Nedovedl ho však pøedjet... Jak øekl Švéd, "pokud jste tady dostateènì rychlý na urèitých místech, tak vás prostì nikdo nepøedjede". To snad vysvìtluje vše...

Dixon si po projetí cílem asi neuvìdomil, že závod skonèil, a najel do zadní èásti vozu Maxe Wilsona. Po závodì si na toto téma jen zavtipkoval - "no, možná jsem to nemusel udìlat...".

Svým vítìzstvím mladý Novozélanïan zlomil nìkolik rekordù. Stal se nejmladším vítìzem v CART, prvním nováèkem, který získal první vítìzství na oválu. Jeho výkon, kdy zvítìzil z 23. místa na startu, je druhým nejlepším. Pouze jednou zvítìzil jezdec z horšího jak 23. místa.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Helio Castroneves , Gil de Ferran , Bruno Junqueira , Max Papis , Alex Tagliani , Scott Dixon , Tora Takagi , Bryan Herta , Kenny Brack , Michel Jourdain