CHAMPCAR/CART: Detroit - sedm? z?vod, sedm? v?t?z

Sezóna 2000 urèitì nebude v týmu Penske považována za jednu z nejhorších v historii. Po sérii smolných výkonù v minulých letech se jim letos koneènì zaèíná daøit. První radostí bylo sté vítìzství, ale teï pøibylo ...

Sezóna 2000 urèitì nebude v týmu Penske považována za jednu z nejhorších v historii. Po sérii smolných výkonù v minulých letech se jim letos koneènì zaèíná daøit. První radostí bylo sté vítìzství, ale teï pøibylo vítìzství è. 101, protože závod v ulicích Detroitu vyhrál Brazilec jezdící za Penske Helio Castroneves.

Pro Helia to bylo vùbec první vítìzství v jeho kariéøe v CART. Toto vítìzství však bylo i z dalších pohledù jubilejní. Tak tedy, bylo to první vítìzství týmu Penske v Detroitu od roku 1994, kdy zde vyhrál Paul Tracy a také první vítìzství na mìstkém okruhu od roku 1995, kdy Al Unser Jr. vyhrál ve Vancouveru.

Castroneves pøevzal vedení v 61. kole, když do té doby suverénì vedoucího Montyou zastavila technická porucha na jeho vozu Toyota-Lola. Montoya vedl prvních 60 kol a vrátil se do vedení i po druhých zastávkách v boxech. Vedení si ale užil jen jedno kolo, protože poté musel odstoupit se závadou.

"Auto bylo skvìlé," øekl Montoya. "Všechno šlo podle plánu. Když se vám stanou takovéhle vìci, tak s tím nic neudìláte, ale to se pøi závodech stává. Nic mì pøed závadou nevarovalo - Toyota i pneumatiky Firestone fungovali skvìle. Všechno šlo uplnì bez problémù, a to sem byl docela pøekvapen."

Slabou záplatou na ztracené vedení je pro Montoyu alespoò jeden bod za nejdelší vedení v závodì. Je zajímavé, že tento bod získal Juan již po ètvrté za sebou.

Pro druhé místo si dojel vítìz úvodního závodu v Homesteadu, Ital Max Papis s vozem Reynard-Ford.

Tøetí místo pomìrnì pøekvapivì obsadil nováèek seriálu Španìl Oriol Servia. Je to nejlepší výsledek pro nováèka v letošní sezónì a také je to první podium pro tým PPI Motorsports, za který Servia jezdí.

Nakonec ètvrté místo vybojoval jezdec týmu KOOL Green, Dario Franchitti. Zpoèátku se pro nìj závod vyvíjel velmi slibnì, ponìvadž silnì tlaèil na Montoyu ve vedení. Pak ale pøišly problémy s pravou pøední brzdou a také s pøehøíváním vozu, a tak se Franchitti mohl pouze snažit udržet nejlepší pozici. "Auto jelo dobøe až do prvního pitstopu," øekl Franchitti. "A pak zaèali problémy. Nevìdìl jsem, co se dìlo a nevidìl jsem poškozenou èást. Vidìl jsem jenom, jak mi stoupá teplota vozu, protože byl blokován chladiè. Auto se skoro nedalo øídit a já jsem se jen snažil vydržet až do konce."

Patrick Carpentier z týmu Players/Indeck si dojel pro páté místo, i když nebyl pøiliž spokojen s nastavením svého Reynardu-Ford. "V nedìli se nám jezdilo vcelku dobøe. Motor byl dostateènì silný, ale ke konci dne bylo auto trochu neklidné."

Vedoucí prùbìžného poøadí, Kanaïan Paul Tracy mohl dosáhnout také nìjakého slušného výsledku, ale byl diskvalifikován, poté co pøi zastávce v boxech zranil jednoho svého mechanika. Byl tedy klasifikován až na 20. místì. "Chtìl bych se moc omluvit Jeffovi[Simonovi, zranìný mechanik]. Je to velmi dùležitý èlen týmu KOOL Green a také dùvod, proè máme tak rychlé zastávky v boxech. Kdybych neudìlal tuto chybu, možná bych mohl dnes skonèit ètvrtý nebo tøetí."

A k vysvìtlení incidentu Tracy dodal: "když jsem pøijíždìl do boxù, zdálo se mi, že Gil de Ferran vyjede pøímo pøede mì. Snažil jsem se mu vyhnout vjezdem k mechanikùm, ale tam jsem již nestihl zastavit a najel do svého mechanika."

--Petr Stejskal/motorsport.com

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Al Unser Jr. , Helio Castroneves , Gil de Ferran , Max Papis , Patrick Carpentier , Paul Tracy , Dario Franchitti , Oriol Servia