CHAMPCAR/CART: De??ovou ruletu vyhr?l Papis

V nepøedvídatelnou ruletu plnou výletù z trati se zmìnil poslední závod CART v Portlandu. Jejím šastným vítìzem se stal letos ponìkud nevýrazný Ital Max Papis z týmu Rahal. Závod se také vùbec nevyvedl všem favoritùm ...

V nepøedvídatelnou ruletu plnou výletù z trati se zmìnil poslední závod CART v Portlandu. Jejím šastným vítìzem se stal letos ponìkud nevýrazný Ital Max Papis z týmu Rahal. Závod se také vùbec nevyvedl všem favoritùm bojujícím o titul, vždy nejlepší jezdec z první desítky prùbìžného poøadí pøed závodem se umístil až šestý!

Díky nebezpeèným podmínkám na trati se témìø tøetina závodu odjela pod žlutou vlajkou, a to zpùsobilo zkrácení na 76 kol z pùvodnì plánových 98. Od letošního roèníku totiž platí pravidlo, že závod na mìstské nebo závodní trati nesmí být delší jak dvì hodiny.

Série výletù z trati a hodin se roztoèila ještì pøed vlastním zaèátkem závodu a postaral se o to loòský šampion Gil de Ferran. V zavádìcím kole neudržel svùj vùz na mokré trati a výletl mimo. Podle svých slov v tu chvíli zkoušel jak je velká pøilnavost pneumatik a pak byl najednou mimo tra...

V prvním kole se k de Ferranovi pøipojili Kenny Brack a Helio Castroneves. Oba dva, stejnì tak jako de Ferran, mohli v závodì pokraèovat, ale s velmi výraznou ztrátou a již nemohli zasáhnout do bojù o vyšší pozice.

Dílo zkázy dokonali hodinami ještì Cristiano da Matta a Michael Andretti, který byl ještì penalizován za pøedjetí Bryana Herty pøi vyvìšené žluté vlajce.

Cestu k úspìchu tak mìli volnou všichni ostatní, kteøí se v letošní sezónì pøíliš neprosadili. Max Papis jel výborný závod, z pole position odstartoval bez problémù a neudìlal žádnou výraznou chybu, a tak si vítìzství jednoznaènì zaslouží. Zdá se, že se koneènì znovu probouzí k životu Roberto Moreno, který si v Portlandu vyjel druhé místo. A tøetí Fittipaldi urèitì také vzhledem ke svým letošním výsledkùm nebyl zklamaný.

Všech problémù favoritù a nepøedvídatelného poèasí ale dokonale využil nováèek Max Wilson, který si dojel pro své první body a to dokonce za ètvrté místo!

Závod v Portlandu ukázal, že v CART je možné všechno, a že i jezdec, který toho v sezónì zatím moc nepøedvedl, mùže pomýšlet na vítìzství. Jestliže byl pøed dvìma závody jasným favoritem na titul Kenny Brack, dnes už to tak jasné není a možná se za týden po závodì v Clevelandu bude smát nìkdo jiný...

-Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Helio Castroneves , Gil de Ferran , Michael Andretti , Max Papis , Roberto Moreno , Max Wilson , Kenny Brack , Cristiano da Matta