CHAMPCAR/CART: Dale Coyne Racing podnikne exkurzi do Evropy

Tým Dale Coyne Racing se rozhodl sbalit svoje Loly/Ford roèníku 2000, naložit je do letadla spoleènosti FedEx a odcestovat do Evropy na týden testování. Úèelem je otestovat dva nové ovály, Rockingham Motor Speedway a Eurospeedway ...

Tým Dale Coyne Racing se rozhodl sbalit svoje Loly/Ford roèníku 2000, naložit je do letadla spoleènosti FedEx a odcestovat do Evropy na týden testování. Úèelem je otestovat dva nové ovály, Rockingham Motor Speedway a Eurospeedway Lausitz, na kterých se již v brzké dobì uskuteèní premiéra CART v Evropì.

Testování zaène (tedy již pravdìpodobnì zaèalo:-) dnes, tedy 31. èervence v Corby na Rockinghamském oválu. Alex Barron se posadí za volant závodního vozu, aby provedl základní jezdecké povinosti, vyhodnotil pneumatiky, podmínky na trati a dosahované rychlosti. Pokud vše pùjde dobøe a zbývající èas to dovolí, mìl by se také za volant devíti set koòového vozu posadit i bývalý jezdec Formule 1 Brit Johnny Herbert.

"Jsem velmi šastný, že jsme mohli znovu Alexovi poskytnout pøíležitost øídit závodní vùz vzhledem k tomu, jaké skvìlé výkony v našem týmu loni pøedvedl," okomentoval to majitel týmu.

Alex Barron závodil za tým Dale Coyne Racing v závìru roku 2000. Jeho výkony v posledních dvou závodech byly velmi dobré, v obou se dokázal držet na druhém místì, ale o slibné výsledky ho pøipravily selhání techniky.

"Cením si pøíležitosti, kterou mi Dale poskytl jak loni, tak také nyní," øekl bývalý šampion série Toyota Atlantic Alex Barron. "Bude to pøíjemné znovu se posadit za volant champ car zvláštì po výborných výsledcích z konce loòského roku."

Po skonèení testù v Anglii se tým pøesune do Nìmecka na Eurospeedway Lausitz. Naplánováno je odjet nìkolik exhibièních kol bìhem závodního výkendu 4. a 5. srpna. Následnì se v pondìlí 6. sprna uskuteèní veškeré testy aerodynamiky a pneumatik.

Veškeré výsledky tìchto testù budou poskytnuty všem týmùm a výrobcùm.

A nakonec ještì poznámka k týmu: Dale Coyne Racing se v letošní sezónì sice objevil na startu, ale odjel pouze dva závody. A to i pøesto, že tìsnì pøed zaèátkem sezóny uzavøel alianci s týmem Project Racing Group. Dale Coyne vložil svoje technické vybavení a závodní vozy a s týmem PRG pøišli jeho jezdci Luiz Garcia Jr. a Michael Krumm a nìkteøí sponzoøi. Kvùli nedostatku financí se však již na tøetí závod v Texasu tým nedostavil.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Johnny Herbert , Michael Krumm , Alex Barron , Dale Coyne , Luiz Garcia Jr.
Teams Dale Coyne Racing