CHAMPCAR/CART: Dal?? v?t?zstv? z hlouby pole - Rio 200

Jak se zdá, tak pole position v letošní sezónì neznamená vùbec nic. Brazilské tøetí kolo šampionátu znovu potvrdilo trend vítìzství z hlubokých zadních pozic. Štastným vítìzem se stal Mexièan Adrian Fernandez, který ...

Jak se zdá, tak pole position v letošní sezónì neznamená vùbec nic. Brazilské tøetí kolo šampionátu znovu potvrdilo trend vítìzství z hlubokých zadních pozic. Štastným vítìzem se stal Mexièan Adrian Fernandez, který statrtoval až ze 16. místa.

Nesporným hrdinou závodu se však stal nìkdo jiný. Byl to mladý Kanaïan Alex Tagliani (Player's Forsythe), jenž získal své první pole v kariéøe a zároveò si jel pro první vítìzství. O to ho však pøipravili v závereèných fázích závodu dvoje nešastné hodiny.

Od startu vyrazil suveréní Tagliani a za ním jako stín Montoya. Tøetí Tracy po závodì vyjádøil své pøekvapení nad tím, jak rychle ti dva odjeli. Montoya však byl nucen znovu odstoupit kvùli technickým problémùm. Kanadský nováèek vedl až do 35 kola, kdy zaèala první série pit stopù.

Než se poøadí znovu narovnalo, vystøídali se ve vedení Tracy, Vasser a Fernandez, ale ve 40. kole již pøebral znovu štafetu Tagliani a zùstal ve vedení po dalších 35 kol.

Druhá série zastávek v boxech dovolila høát se na prvním místì také dalšímu nadìjnému nováèkovi, Kenny Brackovi, a to po 17 kol. V 94. kole se k vedení dostal znovu Tagliani, ale již jen na velmi krátkou dobu.

Ve 100. kole pøevzal vedení pozdìjší vítìz Fernandez, když mladý Kanaïan nezvládl vùz a roztoèil se do hodin. Vyprodukoval tak velké množství dýmu od spálených pneumatik, a to byl pomìrnì velký problém pro jezdce jedoucí za ním, když málem došlo ke støetu.

Když byl závod 3. kola pøed cílem znovu restartován, nešastný Kanaïan pøedvedl další hodiny a ty navíc zpomalily trojici jezdcù - Bracka, Andrettiho a Franchittiho, kteøí sice získali body, ale skonèili až na 9. - 11. místì.

Závod tedy skonèil vítìzstvím pro Fernandeze, který toho dokázal hlavnì klidnou a trpìlivou jízdou. Druhý byl Jimmy Vasser, jenž pokraèuje v sérii velmi dobrých výkonù a tøetí dojel Paul Tracy, souèasný vedoucí jezdec prùbìžného poøadí šampionátu.

- Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Jimmy Vasser , Adrian Fernandez , Paul Tracy , Kenny Brack