CHAMPCAR/CART: Dal?? t?i roky z?vod?n? ve Vancouveru

By Petr Stejskal - Motorsport.com U pøíležitosti letošního závodu bylo oznámeno, že Molson a CART spolu znovuobnovili kontrakt o poøádání Molson Indy Vancouver na následující tøi roky. Po následující tøi sezóny tak ve ...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

U pøíležitosti letošního závodu bylo oznámeno, že Molson a CART spolu znovuobnovili kontrakt o poøádání Molson Indy Vancouver na následující tøi roky. Po následující tøi sezóny tak ve Vancouveru zùstane závod série CART a nezmìní se ani jeho tra.

Pod patronací spoleènosti Molson, která je pøedním kanadským pivovarem, se tak v pøíštím roce uskuteèní tøi závody na kanadské pùdì. Jedná se o závody ve Vancouveru, Torontu a od pøíštího roku novì i v Montrealu na okruhu Gillese Villeneuvea, v Evropì známého ze závodù F1.

"Spoleènost Molson je ráda že mùže nejet prodloužit, ale hlavnì rozšíøit svoje vztahy s CART", øekl Robert Singleton, viceprezident a generální manažer Molstar Sports and Entertainment. "Pro fanoušky ve Vancouveru je to urèitì výborná zpráva. Tøi závody CART v Kanadì jsou pro Molson velmi zajímavé."

Nextel rozšiøuje sponzorství

Komunikaèní spoleènost Nextel, která byla hlavním sponzorem Mauricio Gugelmina ve voze týmu PacWest s èíslem 17, se rozhodla umístit svoje logo i na druhý vùz týmu. Až do konce letošní sezóny tak ponese logo této spoleènosti i vùz s èíslem 18 Scotta Dixona.

Poprvé se oba vozy týmu PacWest objeví v týmovým barvách Nextelu již nyní ve Vancouveru. Nextel se poprvé spojil s projekty PacWest Racing již v roce 1997 v St. Louis, následnì v roce 1999 v Riu a v roce 2000 se již stal hlavním sponzorem Mauricio Gugelmina.

Scott Dixon, pùvodem z Nového Zélandu, si v letošní sezónì poèíná velmi dobøe. V boji o titul nováèka roku má náskok 35 bodù pøed nejbližším rivalem Junqueirou a také odjel 1711 kol z celkových 1757, což z nìj dìlá zatím nejspolehlivìjšího jezdce.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Scott Dixon , Mauricio Gugelmin