CHAMPCAR/CART: #66 se neobjev? p?i startu Rockingham 500

By Petr Stejskal - Motorsport.com Vùz ...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

Vùz #66 Pioneer-WorldCom/Mo Nunn Racing Honda-Reynard se nobjeví na startu pøíštího závodu CART, Rockingham 500. Asi každý moc dobøe ví, co se stalo jeho letošnímu jezdci, dvojnásobnému šampiónovi CART, Alexi Zanardimu...

Mo Nunn Racing také zøídil na svých stránkách (www.monunnracing.com) tzv. "bulletin board", ve kterém mùžete zanechat vzkaz pro Alexe, jeho rodinu, nebo tým MoNunn. Pokud také chcete ve jménu Alexe Zanardiho pøispìt na dobrou vìc, pøáním rodiny je aby dary byli smìøovány na: Svìtovou asociaci pro pomoc dìtem (Association Mondial pur l'Aid des Enfants), Star Team for Children, 20 Avenue de Fontvieille, MC 98000, Monaco.

Za tým MoNunn Racing tak v Anglii pojede pouze Tony Kanaan. Vùz s èíslem 66 sponzorovaný Pioneerem se znovu na trati objeví 4.-6. záøí, kdy se jede závod v Houstonu.

Morris Nunn, majitel týmu: "Všechny naše myšlenky a modlitby jsou stále s Alexem pøi jeho cestì ke zotavení. Doktoøi øíkají, že se jeho stav zlepšuje takovým tempem, jakým lze oèekavát, a to je asi ta nejlepší zpráva, v jakou teï mùžeme doufat.

Rozhodli jsme se, že tento týden èíslo 66 na start nepostavíme. Alexova žena, Daniela, by sice ráda vidìla vùz Pioneer/Worldcom na startu v Rockinghamu. Zvláštì po tak dobrém výkonu Alexe a Tonyho tady v Nìmecku - cítí, že je tu stále rozdìlaná práce. Ale tým je zcela pochopitelnì naprosto znièený tím, co se stalo, a proto si myslíme, že by to bylo zbyteèné riziko, kdybychom se postavili na start dalšího oválového závodu tento týden. Projednali jsme to se sponzory, a ty souhlasí s naším rozhodnutím.

Tragické události minulého týdne doma ve Státech námi všemi otøásli. A pak pøišla ještì ta hrozná havárie. Myslíme si, že nejlepší vìc, co mùžeme teï udìlat, je poslat èíslo 66 domù døíve, aby se celý tým mohl vzpamatovat a vrátit se silný v Houstonu. Jsem si také jistý, že celý zbytek týmu i s Tonym je motivován k tomu, aby vyhrál pøíští závod pro Alexe."

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Tony Kanaan , Morris Nunn , Mo Nunn