CHAMPCAR/CART: Bobby Rahal p?eb?r? veden? Jaguar Racing

Vedení automobilky Ford se rozhodlo výraznì pomoci svému týmu F1, startujícím jako jako Jaguar Racing, a proto se rozhodlo k angažování legendy CART, Bobbyho Rahala jako vedoucího. Ford nyní oficiálnì potvrdil dlouho vedené dohady o...

Vedení automobilky Ford se rozhodlo výraznì pomoci svému týmu F1, startujícím jako jako Jaguar Racing, a proto se rozhodlo k angažování legendy CART, Bobbyho Rahala jako vedoucího. Ford nyní oficiálnì potvrdil dlouho vedené dohady o tomto pøestupu a trojnásobný mistr CART tak má pøed sebou další výzvu.

Tým Jaguar Racing vstoupil do F1 teprve v letošním roce, ale základy má v bývalém týmu Stewart, který se rozhodla automobilka Ford odkoupit a nasadit ho pod jménem Jaguar (Jaguar je ve vlastnictví koncernu Ford). Zelené Jaguary ale letos vùbec nepatøí k nejrychlejším a výraznì zaostávají také za loòskými výkony vozù Stewart. Ford tak stále hledá posily do týmu, který prý také velmi trpìl po odchodu Jackieho Stewarta velmi špatným vedením.

Bobby Rahal je v CART v souèasné dobì jednou z nejvýznamìjších a také nejvlivnìjších postav. Do závodù nasazuje svùj vlastní tým, který si nevede vùbec špatnì, a ještì pøijal letos roli doèasného prezidenta CART. Za svoje krátké pùsobení v této funkci však dokázal iniciovat nìkolik prospìšných zmìn, jako napøíklad rozšíøení CART do Evropy. Na této židli samozøejmì nezùstane, ponìvadž by nemohl zvládnout tolik vìcí najednou. Jeho tým v CART se bude muset také obejít bez nìj, ale již v letošní sezónì, kdy byl Rahal silnì vytížen prací prezidenta CART, tým dokázal, že je dost silný na to, aby se bez nìj obešel. Bobby se tak bude moci plnì soustøedit na svoji novou práci u Jaguaru a pomoci mu k vítìzství.

Jeho smlouva nabývá platnosti 1. prosince 2000, ale zùèastní se již posledních tøech závodù letošní sezóny F1, mezi nìž patøí i letošní premierová US GP o tomto víkendu.

- Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series Formula 1 , IndyCar
Drivers Bobby Rahal
Teams Jaguar Racing