CHAMPCAR/CART: CART kon?? s Indy Lights

By Petr Stejskal - Motorsport.com CART se rozhodlo pro pøíští rok uèinit další výraznou zmìnu. V souèasné dobì existují dvì série, ve kterých se rodí nové talenty pro Champ Cars - Dayton Indy Lights a Toyota Atlantic. Tato ...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

CART se rozhodlo pro pøíští rok uèinit další výraznou zmìnu. V souèasné dobì existují dvì série, ve kterých se rodí nové talenty pro Champ Cars - Dayton Indy Lights a Toyota Atlantic. Tato situace je pomìrnì nároèná jak na lidské, tak finanèí zdroje, a proto bude v pøíštím roce pokraèovat pouze jedna.

Nová série bude založena na existující Toyota Atlantic Championship, avšak slíbeny jsou mnohem vyšší èástky na odmìny za výsledky v jednotlivých závodech i závìreèného poøadí šampionátu. Výsledkem toho bude také, že série Dayton Indy Lights již nebude nadále pokraèovat.

"Vìøíme, že je to významný krok ke zpevnìní závodního podpùrného programu CART," øekl Heitzler, prezident CART. "Od té doby, co CART koupila tyto série v roce 1998, se konkurenèní prostøedí velmi zmìnilo a v souèasné situaci již prakticky není možné, aby existovaly obì najednou. Po prozkoumání sitace se jasnì ukázalo, že jedna série, která by tvoøila 'žebøík', umožòující stoupat do vyšších sfér závodìní, bude nejlepším øešením pro všechny zúèastnìné."

CART plánuje pro novou sérii minimálnì 12 závodù a pro každý z nich by mìlo být k dispozici 100 000 dolarù na odmìny. Zároveò je také v plánu velké sezóní finále s dotací 1 milion dolarù. V souèasné dobì je pro každý závod souèasných sérií pøipraveno zhruba 80 000 dolarù a pro závìreèné závody je pøipraveno 400 000 dolarù.

Závodním náøadím pro pøíští tøi roky zùstane v souèasné dobì používaný motor Toyota 4-AG o výkonu 240 koní a šasi Swift. V roce 2005 by se mìl objevit kompletnì nový monopost spolu s novým motorem se zvýšeným výkonem.

Stejnìtak jako Champ Cars, i nová série navštíví jak ovály, tak i závodní okruhy a doèasné mìstské okruhy.

Ze šampionátu Toyota Atlantic vzešlo i nìkolik slavných jmen, jako bývalí šampióni CART Bobby Rahal, Danny Sullivan a Jacques Villeneuve, ale také souèasní jezdci, napø. Michael Andretti, Jimmy Vasser, Alex Barron, Memo Gidley, Patrick Carpentier nebo Alex Tagliani.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series Atlantic , IndyCar , Indy Lights
Drivers Jacques Villeneuve , Michael Andretti , Jimmy Vasser , Memo Gidley , Bobby Rahal , Patrick Carpentier , Alex Tagliani , Alex Barron , Danny Sullivan